Uchwała nr XII.135.2019Rady Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 20 grudnia 2019w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na 2020 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243 ust. 1, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), uchwala się co następuje:

Uchwała nr XII.135.2019
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 20 grudnia 2019


w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243 ust. 1, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), uchwala się co następuje:


§ 1. Dochody budżetu na 2020 rok w wysokości 44 820 727,44 , z tego:

1. Dochody bieżące w kwocie 40 954 764,80 zł,

2. Dochody majątkowe w kwocie 3 865 962,64 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.


§ 2.1.Wydatki budżetu na 2020 rok w wysokości 47 024 198,44 , zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 40 324 655,56 zł w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 17 225 935,64 zł,

b) dotacje w wysokości 1 636 073,47 zł,

c) wydatki na obsługę długu w wysokości 200 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 6 699 542,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:

a) dotacje w wysokości 30 000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 4 216 516,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.


§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 161 519,00 zł, z tego:

1. Rezerwa ogólna w wysokości 47 025,00 zł,

2. Rezerwa celowa w wysokości 114 494,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.


§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 2 203 471,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. Zaciągniętych kredytów bankowych w kwocie 1 473 000,00 zł,

2. Nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 730 471,00 zł.

§ 5. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3 126 048,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 922 577,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.


§ 6.1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12 147 098,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i Nr 7.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 26 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.


§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości 1 664 797,70 , z tego:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 287 797,70 zł, w tym:

a) dotacje celowe w kwocie 445 297,70 zł,

b) dotacje podmiotowe w kwocie 842 500,00 zł,

2. Dotacje celowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 377 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.


§ 8. Ustala się plan dochodów w wysokości 3 500,00 zł oraz wydatków związanych z finansowaniem zadań ochrony środowiska w wysokości 51 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 439 340,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.


§ 10. Ustala się dochody w kwocie 105 000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 85 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ustala się wydatki w kwocie 20 000,00 zł, na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 13.


§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 973 000,00 zł, w tym:

1. Na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł,

2. Na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 473 000,00 zł.


§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 473 000,00 zł.

2. Dokonywania zmian w budżecie polegających na:

a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) zmianach w planie wydatków inwestycyjnych w ramach jednego działu pomiędzy zadaniami z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań i odstąpienia od zadań zaplanowanych,

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

4. Udzielania pożyczek w roku budżetowym do łącznej kwoty 50 000,00 zł.


§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.


§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.Opis (591kB) pdf
Załącznik 1 do pobrania (297kB) pdf
Załącznik 2 do pobrania (353kB) pdf
Załącznik 3 do pobrania (244kB) pdf
Załącznik 4 do pobrania (143kB) pdf
Załącznik 5 do pobrania (200kB) pdf
Załącznik 6 do pobrania (106kB) pdf
Załącznik 7 do pobrania (131kB) pdf
Załącznik 8 do pobrania (192kB) pdf
Załącznik 9 do pobrania (192kB) pdf
Załącznik 10 do pobrania (294kB) pdf
Załącznik 11 do pobrania (204kB) pdf
Załącznik 12 do pobrania (88kB) pdf
Załącznik 13 do pobrania (208kB) pdf

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz.43 z dnia 2020-01-02

metryczka


Opublikował: Szymon Kalawski (27 grudnia 2019, 12:38:35)

Ostatnia zmiana: Barbara Piórkowska (7 stycznia 2020, 16:32:33)
Zmieniono: publikacja w Dz.U.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 232