Uchwała nr XII.134.2019Rady Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 20 grudnia 2019w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 roku oraz określenia planu i terminu dokonania tych wydatkówNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 263 ust. 2, ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. , poz. 869 ze zm.), uchwala się co następuje:

Uchwała nr XII.134.2019
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 20 grudnia 2019


w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 roku oraz określenia planu i terminu dokonania tych wydatków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 263 ust. 2, ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. , poz. 869 ze zm.), uchwala się co następuje:


§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 roku oraz ostateczny termin dokonania wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1.


§ 2. Określa się plan finansowy wydatków niewygasających, zgodnie z załącznikiem Nr 2.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Uzasadnienie:

Zgodnie z zasadą roczności budżetu niezrealizowane kwoty wydatków wygasają z upływem roku budżetowego, z wyjątkiem wydatków określonych w art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Według art. 263 ust. 2, ust. 3 i ust. 5 organ stanowiący może ustalić wykaz wydatków niewygasających oraz określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku w następnym roku budżetowym oraz plan finansowy – w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków w formie uchwały.

Środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie, zostaną przekazane z rachunku budżetu na wyodrębniony rachunek bankowy w celu pokrycia niewygasających wydatków objętych planem.
Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego zostaną zaksięgowane i wykazane w sprawozdaniu rocznym z wykonania planu wydatków budżetowych za 2019 r. jako wydatki wykonane.
W następnym roku budżetowym (w 2020 r.) – wydatki niewygasające realizowane będą na podstawie ich planu finansowego. Niewykonanie wydatków w określonym terminie skutkuje zwrotem środków na rachunek dochodów budżetu.Załączniki 1-2 do pobrania (62kB) pdf

metryczka


Opublikował: Szymon Kalawski (27 grudnia 2019, 12:32:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 179