Uchwała nr XII.133.2019Rady Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 20 grudnia 2019zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2019-2029Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XII.133.2019
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 20 grudnia 2019


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2019-2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) uchwala się, co następuje:


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr III.30.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia
28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2019-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2029 zmienioną Uchwałą Nr IV.48.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 lutego 2019 r., Uchwałą Nr V.58.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 marca 2019 r., Uchwałą Nr VII.83.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 czerwca 2019 r., Uchwałą Nr VIII.89.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 14 sierpnia 2019 r., Uchwałą Nr IX.98.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 2 października 2019 r., Uchwałą Nr X.100.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 października 2019 r., Uchwałą Nr XI.125.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 listopada 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie:

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej spowodowana jest korektą następujących przedsięwzięć realizowanych w 2019 roku:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Wałdowo Królewskie i Boluminek oraz budowa wodociągu w miejscowości Gzin” – Łączne nakłady finansowe 3 043 892,96 zł (w 2019 r. : 657 168,93 zł – środki własne; 1 413 549,78 zł – dofinansowanie PROW)

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1601C oraz części drogi powiatowej nr 1542C i drogi gminnej ul. Nowa w miejscowości Czarże polegająca na budowie ścieżki rowerowej relacji Dąbrowa Chełmińska – Czarże – Dębowiec oraz Dąbrowa Chełmińska –Janowo - Łączne nakłady finansowe 7 056 882,00 zł (w 2019 r. 3 817 246,16 zł: 525 000,00 zł – środki własne, 474 861,85 zł – środki Starostwa Powiatowego oraz 2 817 384,31 zł - schemat ZIT)

- „Budowa drogi gminnej w miejscowości Czarże” – Łączne nakłady finansowe 446 056,25 zł (w 2019 r. 18 000,00 zł – środki własne; 128 056,25 zł – dofinansowanie PROW)

- „Przebudowa części ul. Rzemieślniczej (droga gminna Nr 050542C) w km 0+000,00 do 0 + 430,00 oraz ul. Kamiennej (droga wewnętrzna) w km 0+000,00 do 0+176,00 oraz sięgacz ul. Kamiennej w km 0+000,00 do 0+070,00 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – Łączne nakłady finansowe 1 513 755,23 zł (w 2019 r. 740 755,23 w tym: 10 284,23 zł – środki własne; 730 471,00 zł środki rządowe z Funduszu Dróg Samorządowych oraz w 2020 r. 773 000,00 zł –środki własne).

W WPF dokonano także zmiany kwot dochodów i wydatków wynikających z Uchwały Nr XII.132.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2019.Objaśnienie do WPF (193kB) pdf
Załącznik 1 do pobrania (3499kB) pdf
Załącznik 2 do pobrania (152kB) pdf

metryczka


Opublikował: Szymon Kalawski (27 grudnia 2019, 11:26:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 192