Uchwała nr XII.132.2019Rady Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 20 grudnia 2019w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2019Na podstawie art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242 ust.1, 243 ust. 1, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XII.132.2019
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 20 grudnia 2019


w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2019

Na podstawie art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242 ust.1, 243 ust. 1, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr III.29.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2019 zmienionej Uchwałą Nr IV.47.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 lutego 2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.18.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 4 marca 2019 r., Uchwałą Nr V.57.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 marca 2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.24.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 kwietnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.26.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 12 kwietnia 2019 r., Uchwałą Nr VI.70.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 kwietnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.30.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 kwietnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.32.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 6 maja 2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.36.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 maja 2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.39.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 maja 2019 r., Uchwałą Nr VII.82.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 czerwca 2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.46.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 czerwca 2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.57.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 lipca 2019 r., Uchwałą Nr VIII.88.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 14 sierpnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.62.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 sierpnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.66.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 3 września 2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.67.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 12 września 2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.69.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 września 2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.74.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 września 2019 r., Uchwałą Nr IX.97.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 2 października 2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.76.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 7 października 2019 r., Uchwałą Nr X.99.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17.10.2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.79.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 października 2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.82.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 31 października 2019 r.. Zarządzeniem Nr 0050.83.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 7 listopada 2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.85.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 listopada 2019 r., Uchwałą Nr XI.124.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 listopada 2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.88.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 listopada 2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.92.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 12 grudnia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:


1) § 1. Otrzymuje brzmienie:

§ 1. Dochody budżetu na 2019 rok w wysokości 48 775 510,12 zł zmniejsza się o kwotę 273 457,90 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 48 502 052,22 zł, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 41 993 908,68 zł

2. dochody majątkowe w kwocie 6 508 143,54 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”.

2) § 2. Otrzymuje brzmienie:

§ 2.1. Wydatki budżetu na 2019 rok w wysokości 48 775 510,12 zł zmniejsza się o kwotę 273 457,90 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 48 502 052,22 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 40 452 397,02 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 16 472 845,35 zł,

b) dotacje w wysokości 1 498 184,55 zł,

c) wydatki na obsługę długu w wysokości 230 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 8 049 655,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:

a) dotacje w wysokości 55 000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości
6 524 842,12 , zgodnie

z załącznikiem Nr 4.”.


3) § 5. Otrzymuje brzmienie:

§ 5.1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w wysokości 12 179 902,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i Nr 7.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 23 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”.


4) § 6. Otrzymuje brzmienie:

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości 1 552 101,33 zł, z tego:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 199 101,33 zł, w tym:

a) dotacje celowe w kwocie 438 898,53 zł,

b) dotacje podmiotowe w kwocie 760 202,80 zł,

2. dotacje celowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 353 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.Uzasadnienie do Uchwały Nr XII.132.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok


Zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę 273 457,90 oraz dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:


DOCHODY

010-01010 § 6257 (Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi) – dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 106 396,22 zł – dofinansowanie z PROW na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Wałdowo Królewskie i Boluminek oraz budowa wodociągu w miejscowości Gzin”


010-01095 § 0770 (Pozostała działalność) – dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 10 850,00 zł – sprzedaż działek na cele rolnicze


600-60014 § 6309 (Drogi publiczne powiatowe):

dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 125 138,15 zł (zwrot środków do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy – zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1601C oraz części drogi powiatowej nr 1542C i drogi gminnej ul. Nowa w miejscowości Czarże polegająca na budowie ścieżki rowerowej relacji Dąbrowa Chełmińska – Czarże – Dębowiec oraz Dąbrowa Chełmińska-Janowo”)


600-60016 (Drogi publiczne gminne):

dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 2 000,00 zł § 0970 wpływy z różnych dochodów – refundacja z PUP z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych

dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 39 282,75 zł ogółem, w tym:

§ 6350 – dotacja celowa - środki rządowe z Funduszu Dróg Samorządowych 22 339,00 zł

§ 6257 – dofinansowanie z PROW na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Czarże” 16 943,75 zł


700-70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami):

dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 29 828,52 zł ogółem, w tym:

§ 0830 (wpływy z usług) 1 100,00 zł

§ 0940 (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) 1,05 zł

§ 0760 (wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności) 3 500,00 zł

§ 0770 (wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości) 25 227,47 zł

dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 8 600,00 zł ogółem, w tym:

§ 0750 (wpływy z najmu i dzierżawy) 7 500,00 zł

§ 0920 (pozostałe odsetki) 1 100,00 zł

750-75023 (Urzędy Gmin):

dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 50,00 zł (§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)


750-75085 § 0830 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) – dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 10 800,00 zł – wpłaty za wynajem autobusów


756-75601 (Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych):

dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 3 054,00 zł ogółem, w tym:

§ 0350 (podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej) 3 000,00 zł

§ 0910 (odsetki) 54,00 zł


756-75615 (Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych):

dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 4 954,00 zł ogółem, w tym:

§ 0320 (podatek rolny) 471,00 zł

§ 0330 (podatek leśny) 77,00 zł

§ 0340 (podatek od środków transportowych) 3 406,00 zł

§ 0910 (odsetki) 1 000,00 zł


756-75616 (Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych osoby fizyczne):

dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 17 000,00 zł ogółem, w tym:

§ 0330 (podatek leśny) 2 000,00 zł

§ 0500 (podatek od czynności cywilnoprawnych) 15 000,00 zł

dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 8 406,00 zł ogółem, w tym:

§ 0340 (podatek od środków transportowych) 6 856,00 zł

§ 0910 (odsetki) 1 550,00 zł


756-75618 (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw):

dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 6 105,53 zł ogółem, w tym:

§ 0410 (wpływy z opłaty skarbowej) 6 000,00 zł

§ 0490 (wpływy z innych opłat) 105,53 zł

dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 1 000,00 zł § 0690 (wpływy z opłat za udzielenie ślubu poza lokalem USC)


758-75801 § 2920 (Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 3 045,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5.4751.25.2019.13g z dnia 28 listopada 2019 r.


801-80101 § 0830 (Szkoły podstawowe) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1 595,20 zł (wpływy z usług)


801-80104 § 0970 (Przedszkola) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 8 635,63 zł (wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach)


852-85228 § 2010 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) – dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 880,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.121.2019 z dnia 12 grudnia 2019 r.


855-85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego):

dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 7 129,00 zł ogółem, w tym:

§ 0940 (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) 700,00 zł

§ 2010 (dotacja celowa zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.117.2019 z dnia 4 grudnia 2019 r.) 4 429,00 zł

§ 2360 (dochody JST z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej) 2 000,00 zł

- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 700,00 zł (§ 0920 odsetki)
855-85513 § 2010 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, z przepisami prawa ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów) – dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 133,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.116.2019 z dnia 3 grudnia 2019 r.


900-90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód):

- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 44 568,66 zł ogółem, w tym:

§ 0830 (wpływy z usług) 42 568,66 zł

§ 0920 (odsetki) 2 000,00 zł


900-90002 (Gospodarka odpadami) - dokonuje się przeniesienia dochodów o kwotę 2 000,00 zł z § 0640 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień) na § 0490 (wpływy z opłat) 700,00 zł oraz § 0910 (odsetki) 1 300,00 zł


WYDATKI

010-01010 (Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi):

dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 106 396,82 zł ogółem, w tym:

§ 6057 - dofinansowanie z PROW na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Wałdowo Królewskie i Boluminek oraz budowa wodociągu w miejscowości Gzin” 106 396,22 zł

§ 6059 – środki własne na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Wałdowo Królewskie i Boluminek oraz budowa wodociągu w miejscowości Gzin” 0,60 zł oraz przeniesienie na wyżej wymienione zdanie kwotę 1 336,25 zł z zadania inwestycyjnego pn.: „ Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”


400-40002 (Dostarczanie wody):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 7 000,00 zł § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia)

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 6 000,00 zł ogółem, w tym:

§ 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 1 000,00 zł

§ 4300 (zakup usług pozostałych) 5 000,00 zł


600-60014 § 6059 (Drogi publiczne powiatowe):

dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 192 138,15 zł (środki własne - 67 000,00 zł; środki Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy - 125 138,15 zł, zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1601C oraz części drogi powiatowej nr 1542C i drogi gminnej ul. Nowa w miejscowości Czarże polegająca na budowie ścieżki rowerowej relacji Dąbrowa Chełmińska – Czarże – Dębowiec oraz Dąbrowa Chełmińska - Janowo”)


600-60016 (Drogi publiczne gminne):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 83 800,00 zł § 4270 (zakup usług remontowych)

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 39 282,75 ogółem, w tym:

§ 6050 – dotacja celowa - środki rządowe z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa części ul. Rzemieślniczej (droga gminna Nr 050542C) w km 0+000,00 do 0 + 430,00 oraz ul. Kamiennej (droga wewnętrzna) w km 0+000,00 do 0+176,00 oraz sięgacz ul. Kamiennej w km 0+000,00 do 0+070,00 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” 22 339,00 zł

§ 6057 – dofinansowanie z PROW na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Czarże” 16 943,75 zł


700-70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 32 000,00 zł ogółem, w tym:

§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 14 000,00 zł

§ 4300 (zakup usług pozostałych) 10 000,00 zł

§ 6050 (zadanie inwestycyjne pn.: „Zmiana sposobu użytkowania świetlicy wiejskiej na lokal mieszkalny w miejscowości Bolumin”) 8 000,00 zł

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 29 500,00 zł ogółem, w tym:

§ 4260 (zakup energii) 4 500,00 zł

§ 4270 (zakup usług remontowych) 14 000,00 zł

§ 4390 (zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii) 1 000,00 zł

§ 4430 (różne opłaty i składki) 10 000,00 zł


750-75011 § 4440 (Urzędy Wojewódzkie):

dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 42,91 zł (odpis na ZFŚS)


750-75022 (Rady Gmin): dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 1 400,00 zł z § 4220 (zakup środków żywności) do § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia)


750-75023 (Urzędy Gmin):

dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1 842,91 zł, ogółem, w tym:

§ 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne) 1 800,00 zł

§ 4440 (odpis na ZFŚS) 42,91


750-75085 § 4010 (Urzędy Gmin):

dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 800,00 zł § 4010 (wynagrodzenia osobowe)


756 - 75621 § 4490 (Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa):

dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 103,62 zł (zwrot podatku za 2018 r. do Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie)


801-80101 (Szkoły podstawowe):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 7 975,20 zł, ogółem w tym:

§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 3 045,00 zł

§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 4 095,20 zł

§ 4440 (odpis na ZFŚS) 135,00 zł

§ 4700 (szkolenia) 700,00 zł

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 26 735,00 zł (§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne)


801-80103 § 4330 (Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2 100,00 zł (opłaty za pobyt dzieci z terenu gminy w oddziałach przedszkolnych na terenie innych gmin)


801-80104 § 4330 (Przedszkola) – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 29 000,00 zł (opłaty za pobyt dzieci z terenu gminy w przedszkolach na terenie innych gmin)


801-80106 § 4330 (Inne formy wychowania przedszkolnego) – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 4 500,00 zł (wykonywanie zadań wychowania przedszkolnego)


852-85215 § 3110 (Dodatki mieszkaniowe) – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 2 500,00 zł (wypłata zasiłków)


852-85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3 857,78 zł, ogółem w tym:

§ 4018 (wynagrodzenia osobowe) 1 539,36 zł

§ 4019 (wynagrodzenia osobowe) 90,55 zł

§ 4118 (składki na ubezpieczenie społeczne) 7,26 zł

§ 4119 (składki na ubezpieczenie społeczne) 0,43 zł

§ 4128 (składki na FP) 11,91 zł

§ 4129 (składki na FP) 0,70 zł

§ 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) 800,00 zł

§ 4218 (zakup materiałów i wyposażenia) 1 329,37 zł

§ 4219 (zakup materiałów i wyposażenia) 78,20 zł

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 4 737,78 zł ogółem, w tym:

§ 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) 880,00 zł

§ 4300 (zakup usług pozostałych) 800,00 zł

§ 4308 (zakup usług pozostałych) 1 133,33 zł

§ 4309 (zakup usług pozostałych) 66,67 zł

§ 4418 (podróże służbowe krajowe) 1 754,57 zł

§ 4419 (podróże służbowe krajowe) 103,21 zł


854-85415 § 3240 (Pomoc materialna dla uczniów) – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 10 800,00 zł (wypłata stypendiów – środki gminy)


855-85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego):

dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 5 129,00 zł ogółem, w tym:

§ 2910 (zwroty dotacji) 700,00 zł

§ 3110 (świadczenia społeczne) 4 279,00 zł

§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 150,00 zł

dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 700,00 zł (§ 4580 - odsetki)


855-85504 (Wspieranie rodziny):

- dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 100,00 zł z § 4010 (wynagrodzenia osobowe) na § 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 60,00 zł oraz § 4120 (składki na FP) 40,00 zł


855-85513 § 4130 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, z przepisami prawa ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów) – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 133,00 zł (składki na ubezpieczenie zdrowotne)


900-90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 5 921,30 zł (§ 4300 zakup usług pozostałych)

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 6 921,30 zł ogółem, w tym:

§ 4120 (składki na FP) 2 021,30 zł

§ 4280 (zakup usług zdrowotnych) 600,00 zł

§ 4360 (opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych) 1 200,00 zł

§ 4390 (zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii) 1 000,00 zł

§ 4430 (różne opłaty i składki) 900,00 zł

§ 4440 (odpis na ZFŚS) 1 200,00 zł


900-90002 (Gospodarka odpadami):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 61 844,06 zł (§ 4300 zakup usług pozostałych)

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 61 844,06 zł ogółem, w tym:

§ 2310 (dotacja celowa) 41 618,33 zł

§ 4010 (wynagrodzenie osobowe) 641,41 zł

§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 327,31 zł

§ 4120 (składki na FP) 44,08 zł

§ 4140 (wpłaty na PFRON) 39,00 zł

§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 418,29 zł

§ 4260 (zakup energii) 500,00 zł

§ 4280 (zakup usług zdrowotnych) 67,00 zł

§ 4360 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) 414,08 zł

§ 4410 (podróże służbowe krajowe) 182,54 zł

§ 4610 (koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego) 500,00 zł

§ 4700 (szkolenia) 278,92 zł

§ 6050 (zadanie inwestycyjne: pn.: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)”) 16 813,10 zł


900-90015 § 4300 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) - dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 16 800,00 zł (zakup usług pozostałych)


926-92601 (Obiekty sportowe):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2 000,00 zł § 4300 (zakup usług pozostałych) - dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 5 200,00 zł ogółem, w tym:

§ 4260 (zakup energii) 3 200,00 zł

§ 4270 (zakup usług remontowych) 2 000,00 zł.

Zmian w budżecie dokonano na podstawie otrzymanych decyzji, złożonych wniosków oraz planowanego wykonania.Załącznik 1 do pobrania (234kB) pdf
Załącznik 2 do pobrania (257kB) pdf
Załącznik 3 do pobrania (193kB) pdf
Załącznik 4 do pobrania (143kB) pdf
Załącznik 6 do pobrania (76kB) pdf
Załącznik 7 do pobrania (76kB) pdf
Załącznik 10 do pobrania (206kB) pdf

metryczka


Opublikował: Szymon Kalawski (27 grudnia 2019, 11:24:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 176