Uchwała nr XII.131. 2019Rady Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 20 grudnia 2019w sprawie przekazania petycji według właściwościNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 18b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 870) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XII.131. 2019
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 20 grudnia 2019


w sprawie przekazania petycji według właściwości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 18b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 870) uchwala się, co następuje:


§ 1. Przekazuje się Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej, jako organowi właściwemu do rozpatrzenia, petycję z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmian przepisów prawa powszechnie obowiązującego (pkt. 2 – 17) z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały, które stanowi jej integralną część.


§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska do poinformowania osoby wnoszącej petycję o przekazaniu petycji według właściwości.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

UZASADNIENIE

W dniu 9 grudnia 2019 r. do Przewodniczącego Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska wpłynęła petycja z dnia 28 listopada 2019 r. wniesiona w interesie publicznym w zakresie dokonania zmian prawa miejscowego (pkt 1 petycji) oraz zmian prawa powszechnie obowiązującego (pkt 2- 17 petycji).

Rada Gminy rozpatruje skargi na działanie wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, wnioski oraz petycje składane przez obywateli, powołując w tym celu komisję skarg wniosków i petycji. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska na swoim posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2019 r. przeprowadziła postępowanie wyjaśniające w sprawie złożonego pisma, w wyniku którego uznano go za petycję i pozytywnie ustosunkowano się do jej rozpatrzenia.

W związku z okolicznością, iż petycja w zakresie pkt 2 – 17 dotyczy zmian prawa powszechnie obowiązującego, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała, że niniejszą petycję należy przekazać według właściwości do rozpatrzenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, który na podstawie art. 95 ust. 1 Konstytucji sprawuje władzę ustawodawczą. Z niniejszego posiedzenia zostało sporządzone stosowne sprawozdanie.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały wydaje się uzasadnione


metryczka


Opublikował: Szymon Kalawski (27 grudnia 2019, 11:18:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 197