Uchwała nr XII.128.2019Rady Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 20 grudnia 2019w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz określenia zakresu jej działaniaNa podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), w związku z § 37 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 3 i 4 załącznika do uchwały nr XI.118.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dąbrowa Chełmińska (Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2019 r. poz. 6670) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XII.128.2019
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 20 grudnia 2019


w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz określenia zakresu jej działania

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), w związku z § 37 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 3 i 4 załącznika do uchwały nr XI.118.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dąbrowa Chełmińska (Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2019 r. poz. 6670) uchwala się, co następuje:


§ 1. Powołuje się Komisję Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych w następującym składzie osobowym:

 1. Dawid Pałczyński

 2. Dawid Baranowski

 3. Karol Morgut

 4. Elżbieta Galant

 5. Ryszard Kaczor

 6. Marek Kuśmierek

 7. Michał Bulczak§ 2. 1. Do zakresu działania Komisji należą w szczególności sprawy z zakresu oświaty, kultury, ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

2. Do zadań Komisji należy również:

 1. opiniowanie projektów uchwał Rady;

 2. opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę oraz spraw przedkładanych przez członków Komisji i mieszkańców Gminy, w szczególności w zakresie:

 • promocji i ochrony zdrowia,

 • pomocy społecznej,

 • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

 • polityki prorodzinnej,

 • wspierania osób niepełnosprawnych,

 • przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,

 • edukacji publicznej,

 • kultury fizycznej i turystyki.


§ 3. 1. Komisja działa zgodnie z zapisami rozdziału 6 załącznika do uchwały nr XI.118.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dąbrowa Chełmińska.

2. O dacie posiedzenia i przedmiocie obrad Komisji zawiadamia się członków Komisji na co najmniej 3 dni przed wyznaczonym terminem za pomocą listów zwykłych, telefonicznie lub w inny skuteczny sposób. Materiały na posiedzenie Komisji mogą być przekazywane także w formie elektronicznej lub na nośnikach elektronicznych.


§ 4. Traci moc uchwała nr I.9.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska.


§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przejęty.


UZASADNIENIE:

Zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, rada gminy powołując ze swojego grona stałe i doraźne komisje, ustala również ich skład osobowy i zakres działania. Statut Gminy Dąbrowa Chełmińska określna, że liczba członków Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych wynosi do 8 Radnych. Radny deklaruje chęć przystąpienia do danej komisji i na tej podstawie rada w drodze uchwały zatwierdza składy osobowe.

metryczka


Opublikował: Szymon Kalawski (27 grudnia 2019, 11:17:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 241