Uchwała nr XII.127.2019Rady Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 20 grudnia 2019w sprawie powołania Komisji Budżetu, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska oraz określenia zakresu jej działaniaNa podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), w związku z § 37 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 i 4 załącznika do uchwały nr XI.118.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dąbrowa Chełmińska (Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2019 r. poz. 6670) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XII.127.2019
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 20 grudnia 2019


w sprawie powołania Komisji Budżetu, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska oraz określenia zakresu jej działania

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), w związku z § 37 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 i 4 załącznika do uchwały nr XI.118.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dąbrowa Chełmińska (Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2019 r. poz. 6670) uchwala się, co następuje:


§ 1. Powołuje się Komisję Budżetu, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska w następującym składzie osobowym:

1. Gabriel Zukierski

2. Bożena Tomaszewska

3. Anna Kuter

4. Bożena Kuzioła

5. Mieczysław Siewert

6. Beata Niedziela

7. Karol Szczęsny

8. Sławomir Szydło§ 2. 1. Komisja wykonuje kompetencje przewidziane dla komisji właściwej do spraw budżetu w przepisach szczególnych, w szczególności w przepisach o finansach publicznych oraz w przepisach o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

2. Do zadań Komisji należy również:

  1. opiniowanie projektów uchwał Rady;

  2. opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę oraz spraw przedkładanych przez członków Komisji i mieszkańców Gminy, w szczególności w zakresie:

  • ochrony przeciwpowodziowej oraz ochrony przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,

  • obronności,

  • transportu zbiorowego i dróg publicznych,

  • geodezji, kartografii i katastru,

  • gospodarki nieruchomościami,

  • rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska i gospodarki wodnej.§ 3. 1. Komisja działa zgodnie z zapisami rozdziału 6 załącznika do uchwały nr XI.118.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dąbrowa Chełmińska.

2. O dacie posiedzenia i przedmiocie obrad Komisji zawiadamia się członków Komisji na co najmniej 3 dni przed wyznaczonym terminem za pomocą listów zwykłych, telefonicznie lub w inny skuteczny sposób. Materiały na posiedzenie Komisji mogą być przekazywane także w formie elektronicznej lub na nośnikach elektronicznych.


§ 4. Traci moc uchwała nr I.9.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska.


§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przejęty.
UZASADNIENIE:

Zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, rada gminy powołując ze swojego grona stałe i doraźne komisje, ustala również ich skład osobowy i zakres działania. Statut Gminy Dąbrowa Chełmińska określna, że liczba członków Komisji Budżetu, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska wynosi do 8 Radnych. Radny deklaruje chęć przystąpienia do danej komisji i na tej podstawie rada w drodze uchwały zatwierdza składy osobowe.

metryczka


Opublikował: Szymon Kalawski (27 grudnia 2019, 11:16:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 174