Uchwała nr XII.126.2019Rady Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 20 grudnia 2019w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Dąbrowa Chełmińska w roku szkolnym 2019/2020Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 506 ze zmianami), w związku z art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zmianami), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XII.126.2019
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 20 grudnia 2019


w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Dąbrowa Chełmińska w roku szkolnym 2019/2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 506 ze zmianami), w związku z art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zmianami), uchwala się, co następuje:


§ 1. Określa się średnią cenę jednostki paliwa w gminie Dąbrowa Chełmińska w roku szkolnym 2019/2020 według cen obowiązujących na stacjach paliw działających na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska:

  1. LPG - 2,30 zł/l

  2. Benzyna bezołowiowa - 4,97 zł/l

  3. Olej napędowy - 5,06 zł/l


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-PomorskiegoUZASADNIENIE

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, gmina zobowiązana jest do zwrotu kosztów dowożenia dzieci, w przypadkach określonych w ustawie. W tym celu, zgodnie z dyspozycją art. 39a ust. 3 przedmiotowej ustawy, rada gminy w drodze uchwały określa na rok szkolny średnią cenę jednostki paliwa w gminie, uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie. Wysokość jednostki paliwa została ustalona na podstawie informacji o cenach jednostkowych poszczególnych rodzajów paliw, otrzymanych od stacji paliw działających na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska. 

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz.41 z dnia 2020-01-02

metryczka


Opublikował: Szymon Kalawski (27 grudnia 2019, 11:15:30)

Ostatnia zmiana: Barbara Piórkowska (7 stycznia 2020, 16:31:41)
Zmieniono: publikacja w Dz.U.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 209