Uchwała nr XI.125.2019Rady Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 27 listopada 2019zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2019-2029Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XI.125.2019
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 27 listopada 2019


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2019-2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr III.30.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia
28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2019-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2029 zmienioną Uchwałą Nr IV.48.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 lutego 2019 r., Uchwałą Nr V.58.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 marca 2019 r., Uchwałą Nr VII.83.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 czerwca 2019 r., Uchwałą Nr VIII.89.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 14 sierpnia 2019 r., Uchwałą Nr IX.98.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 2 października 2019 r., Uchwałą Nr X.100.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 października 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie:

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej spowodowana jest korektą następujących przedsięwzięć realizowanych w 2019 roku:

- „Zmiana sposobu użytkowania części budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wiejską wraz z jej przebudową w miejscowości Czemlewo oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rafa” szacunkowy koszt zadania 1 214 394,65 zł (w 2019 r. 2 768,22 zł, w 2020 r. 1 167 781,94 zł);

- „Cybernastolatek” w ramach osi priorytetowej 10. Innowacja edukacyjna Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT Poddziałania 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT - Łączne nakłady finansowe 239 516,00 zł (w 2019 r. 167 912,90 zł; w 2020 r. 71 603,10 zł).

Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego z nazwę „Budowa ulicy Krótkiej (droga gminna nr 050534C) w km 0+000,00 do 0+751,91 do ulicy Krótkiej (droga gminna nr 050544C) w km 0+000,00 do 0+183,24 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”; na nazwę „Budowa ulicy Bazowej (droga gminna nr 050534C) w km 0+000,00 do 0+751,91 do ulicy Krótkiej (droga gminna nr 050544C) w km 0+000,00 do 0+183,24 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”.


W Uchwale Nr IX.98.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 2 października 2019 r. wpisano w WPF dokonano także zmiany kwot przychodów i rozchodów oraz dochodów i wydatków wynikających z Uchwały Nr IX.97.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 2 października 2019 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2019, a powinno być: w WPF dokonano także zmiany kwot dochodów i wydatków wynikających z Uchwały Nr IX.97.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 2 października 2019 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2019

W WPF dokonano także zmiany kwot przychodów i rozchodów oraz dochodów i wydatków wynikających z Uchwały Nr XI.124.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2019.Objaśnienie do WPF (102kB) pdf
Załącznik nr 1 do pobrania (3499kB) pdf
Załącznik 2 do pobrania (152kB) pdf

metryczka


Opublikował: Szymon Kalawski (4 grudnia 2019, 12:11:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 267