Uchwała nr XI.124.2019Rady Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 27 listopada 2019w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2019Na podstawie art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242 ust.1, 243 ust. 1, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XI.124.2019
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 27 listopada 2019


w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2019

Na podstawie art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242 ust.1, 243 ust. 1, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr III.29.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2019 zmienionej Uchwałą Nr IV.47.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 lutego 2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.18.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 4 marca 2019 r., Uchwałą Nr V.57.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 marca 2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.24.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 kwietnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.26.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 12 kwietnia 2019 r., Uchwałą Nr VI.70.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 kwietnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.30.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 kwietnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.32.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 6 maja 2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.36.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 maja 2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.39.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 maja 2019 r., Uchwałą Nr VII.82.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 czerwca 2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.46.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 czerwca 2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.57.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 lipca 2019 r., Uchwałą Nr VIII.88.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 14 sierpnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.62.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 sierpnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.66.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 3 września 2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.67.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 12 września 2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.69.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 września 2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.74.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 września 2019 r., Uchwałą Nr IX.97.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 2 października 2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.76.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 7 października 2019 r., Uchwałą Nr X.99.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17.10.2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.79.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 października 2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.82.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 31 października 2019 r.. Zarządzeniem Nr 0050.83.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 7 listopada 2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.85.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 listopada 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:


1) § 1. Otrzymuje brzmienie:

§ 1. Dochody budżetu na 2019 rok w wysokości 47 747 668,35 zł zmniejsza się o kwotę 29 037,23 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 47 718 631,12 zł, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 41 710 357,93 zł

2. dochody majątkowe w kwocie 6 008 273,19 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”.

2) § 2. Otrzymuje brzmienie:

§ 2.1. Wydatki budżetu na 2019 rok w wysokości 47 747 668,35 zmniejsza się o kwotę 29 037,23 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 47 718 631,12 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 39 322 345,10 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 16 481 291,17 zł,

b) dotacje w wysokości 1 539 802,88 zł,

c) wydatki na obsługę długu w wysokości 230 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 8 396 286,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:

a) dotacje w wysokości 55 000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości
6 840 320,84 , zgodnie

z załącznikiem Nr 4.”.


3) § 4. Otrzymuje brzmienie

„§ 4. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 231 200,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 231 200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”.


4) § 5. Otrzymuje brzmienie:

§ 5.1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w wysokości 11 119 130,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i Nr 7.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 23 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”.


5) § 6. Otrzymuje brzmienie:

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości 1 593 719,66 zł, z tego:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 240 719,66 zł, w tym:

a) dotacje celowe w kwocie 480 516,86 zł,

b) dotacje podmiotowe w kwocie 760 202,80 zł,

2. dotacje celowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 353 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.”.


6) § 9. Otrzymuje brzmienie:

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 114 128,97 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 94 128,97 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ustala się wydatki w kwocie 20 000,00 zł, na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 13.”.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Uzasadnienie do Uchwały Nr XI.124.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok


Zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę 29 037,23 oraz dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:


DOCHODY

010-01095 § 0750 (Pozostała działalność) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 251,38 zł – dzierżawa obwodów łowieckich

600-60016 (Drogi publiczne gminne):

dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 826 610,00 zł:

§ 6350 – dotacje celowe: środki rządowe z Funduszu Dróg Samorządowych 752 810,00 zł

§ 6630 – dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa – 73 800,00 zł

dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 958 610,00 zł ogółem, w tym:

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – zatrudnienie 2 pracowników w ramach robót publicznych w związku z powyższym niższa refundacja z PUP 132 000,00 zł

§ 6630 dotacja celowa - środki rządowe z Funduszu Dróg Samorządowych oraz z Województwa Kujawsko – Pomorskiego – błędna klasyfikacja budżetowa) 826 610,00 zł


750-75011 (Urzędy Wojewódzkie):

dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 15,00 zł (§ 2360 - 5 % należne gminie za udostępnienie danych osobowych)

dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 1 955,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.97.2019 z dnia 8 listopada 2019 r.


750-75022 § 0950 (Rady Gmin) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1 512,90 zł, odszkodowanie od TU za utratę mienia – 3 mikrofony bezprzewodowe


750-75023 (Urzędy Gmin):

dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 385,00 zł (§ 0830 – wpłaty za energię elektryczną)

dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 37 000,00 zł (§ 0970 – wpływy niższej wysokości refundacji z PUP z tytułu zatrudnienia w ramach robót publicznych)


756-75618 § 0480 (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 13 528,97 zł – opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych


758-75814 § 0920 (Różne rozliczenia finansowe) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 400,00 zł – odsetki bankowe


801-80101 (Szkoły podstawowe):

dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 22 580,37 zł ogółem, w tym:

§ 0750 – dochody z wynajmu 17 330,37 zł

§ 0950 – odszkodowanie z TU za uszkodzenie bieżni w szkole w Czarżu 5 250,00 zł

dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 828,10 zł ogółem, w tym:

§ 2058 – dotacja celowa na realizację projektu pn.: „Cybernastolatek” 740,93 zł

§ 2059 – dotacja celowa na realizację projektu pn.: „Cybernastolatek” 87,17 zł


801-80104 (Przedszkola):

dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 45 000,00 zł ogółem, w tym:

§ 0660 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) 20 000,00 zł

§ 0670 (wpływy z opłat za wyżywienie) 25 000,00 zł


801-80148 § 0830 (Stołówki szkolne)– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 22 000,00 zł (wpływy z usług)


852-85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze):

- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 8 935,00 zł ogółem, w tym:

§ 2010 (dotacja celowa zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.99.2019 z dnia 14 listopada 2019 r.) 8 9000,00 zł

§ 2360 (wpłaty należne gminie za usługi opiekuńcze) 35,00 zł


900-90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód):

- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 373,20 zł ogółem, w tym:

§ 0640 (koszty upomnień – opłata retencyjna) 23,20 zł

§ 0690 (opłata retencyjna – 10 % należne gminie) 350,00 zł


900-90015 § 0940 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) - dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 513,72 zł – wpływy za zwrócony towar z lat ubiegłych


921-92116 § 0950 (Biblioteki) - dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 2 180,00 zł – odszkodowanie z TU za uszkodzenie mienia – zalanie budynku


926-92695 § 0950 (Pozostała działalność) - dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 25 070,33 zł – odszkodowanie z TU za uszkodzenie mienia – uszkodzenie fontanny w Parku Wiejskim w Dąbrowie Chełmińskiej


WYDATKI

400-40002 § 4530 (Dostarczanie wody):

dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 28 000,00 zł (podatek od towarów i usług)


600-60016 (Drogi publiczne gminne):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 43 459,61 zł ogółem, w tym:

§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 2 900,00 zł

§ 4270 (zakup usług remontowych) 36 000,00 zł

§ 4300 (zakup usług pozostałych) 2 000,00 zł

§ 4430 (różne opłaty i składki) 2 559,61 zł

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 157 559,61 ogółem, w tym:

§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 90 000,00 zł

§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 20 000,00 zł

§ 4410 (podróże służbowe krajowe) 2 559,61 zł

§ 6050 (zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Czemlewo – dz. Nr 57/2” - 45 000,00 zł

Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego z „Budowa ulicy Krótkiej (droga gminna nr 050534C) w km 0+000,00 do 0+751,91 do ulicy Krótkiej (droga gminna nr 050544C) w km 0+000,00 do 0+183,24 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”

na nazwę „Budowa ulicy Bazowej (droga gminna nr 050534C) w km 0+000,00 do 0+751,91 do ulicy Krótkiej (droga gminna nr 050544C) w km 0+000,00 do 0+183,24 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”


700-70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 35 000,00 zł (§ 6060 wykupy gruntów)

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 35 500,00 zł ogółem, w tym:

§ 4300 (zakup usług pozostałych) 15 500,00 zł

§ 4390 (zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii) 20 000,00 zł720-72095 (Pozostała działalność):

dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 4 904,40 zł ogółem, w tym:

§ 4117 (składki na ubezpieczenie społeczne) 3,76 zł

§ 4119 (składki na ubezpieczenie społeczne) 0,64 zł

§ 4177 (wynagrodzenia bezosobowe) 3 962,86 zł

§ 4179 (wynagrodzenia bezosobowe) 673,14 zł

§ 4307 (zakup usług pozostałych) 225,67 zł

§ 4309 (zakup usług pozostałych) 38,33 zł

dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 4 904,40 zł ogółem, w tym:

§ 4017 (wynagrodzenia osobowe) 3,69 zł

§ 4019 (wynagrodzenia osobowe) 0,62 zł

§ 4127 (składki na FP) 0,08 zł

§ 4129 (składki na FP) 0,01 zł

§ 4217 (zakup materiałów i wyposażenia) 427,40 zł

§ 4219 (zakup materiałów i wyposażenia) 72,60 zł

§ 4227 (zakup środków żywności) 854,80 zł

§ 4229 (zakup środków żywności) 145,20 zł

§ 4707 (szkolenia) 2 906,32 zł

§ 4709 (szkolenia) 493,68 zł

Korekta wydatków związanych z realizacją projektu pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko – pomorskiego i łódzkiego”


750-75011 (Urzędy Wojewódzkie):

dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 5 021,37 zł ogółem, w tym:

§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 5 000,00 zł

§ 4120 (składki FP) 21,37 zł

dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1 976,37 zł ogółem, w tym:

§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 1 683,73 zł

§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 292,64 zł


750-75022 § 4210 (Rady Gmin) – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 512,90 zł, (zakup materiałów i wyposażenia)


750-75023 (Urzędy Gmin):

dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 102 526,91 zł ogółem, w tym:

§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 34 500,00 zł

§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 36 000,00 zł

§ 4120 (składki na FP) 2 500,00 zł

§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 8 000,00 zł

§ 4270 (zakup usług remontowych) 2 500,00 zł

§ 4300 (zakup usług pozostałych) 17 126,91 zł

§ 4360 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) 1 400,00 zł

§ 4700 (szkolenia) 500,00 zł

dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 2 500,00 zł - § 4260 (zakup energii)


750-75085 § 4700 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 400,00 (szkolenia)


754-75412 § 6230 (Ochotnicze Straże Pożarne) – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 15 000,00 zł (dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wałdowie Królewskim)

801-80101 (Szkoły podstawowe):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 93 032,85 zł, ogółem w tym:

§ 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 4 000,00 zł

§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 40 000,00 zł

§ 4018 (wynagrodzenia osobowe) 8 005,36 zł

§ 4019 (wynagrodzenia osobowe) 941,74 zł

§ 4118 (składki na ubezpieczenie społeczne) 1 355,03 zł

§ 4119 (składki na ubezpieczenie społeczne) 159,40 zł

§ 4128 (składki na FP) 171,49 zł

§ 4129 (składki na FP) 20,18 zł

§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 25 308,99 zł

§ 4218 (zakup materiałów i wyposażenia) 98,15 zł

§ 4219 (zakup materiałów i wyposażenia) 11,55 zł

§ 4270 (zakup usług remontowych) 8 220,96 zł

§ 4300 (zakup usług pozostałych) 4 520,00 zł

§ 4360 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) 220,00 zł

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 244 627,77 zł ogółem, w tym:

§ 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 5 000,00 zł

§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 80 000,00 zł

§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 110 500,00 zł

§ 4120 (składki na FP) 33 000,00 zł

§ 4178 (wynagrodzenie bezosobowe) 10 013,07 zł

§ 4179 (wynagrodzenia bezosobowe) 1 177,93 zł

§ 4260 (zakup energii) 3 000,00 zł

§ 4280 (zakup usług zdrowotnych) 400,00 zł

§ 4300 (zakup usług pozostałych) 220,00 zł

§ 4308 (zakup usług pozostałych) 357,89 zł

§ 4309 (zakup usług pozostałych) 42,11 zł

§ 4700 (szkolenia) 916,77 zł


801-80103 (Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych):

dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 5 000,00 zł (§ 4010 - wynagrodzenia osobowe)

dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 69 100,00 zł ogółem, w tym:

§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 64 000,00 zł

§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 5 000,00 zł

§ 4700 (szkolenia) 100,00 zł


801-80104 (Przedszkola):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 100 000,00 zł, ogółem w tym:

§ 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 8 000,00 zł

§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 60 000,00 zł

§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 5 000,00 zł

§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 2 000,00 zł

§ 4220 (zakup środków żywności) 25 000,00 zł

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 30 349,81 zł ogółem, w tym:

§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 17 000,00 zł

§ 4120 (składki na FP) 4 000,00 zł

§ 4260 (zakup energii) 2 000,00 zł

§ 4280 (zakup usług zdrowotnych) 420,00 zł

§ 4300 (zakup usług pozostałych) 4 670,96 zł

§ 4360 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) 1 358,85 zł

§ 4700 (szkolenia) 900,00 zł801-80113 (Dowożenia uczniów do szkół):

dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 2 400,00 zł ogółem, w tym:

§ 4280 (zakup usług zdrowotnych) 500,00 zł

§ 4700 (szkolenia) 1 900,00 zł


801-80148 § 4220 (Stołówki szkolne) – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 22 000,00 zł (zakup środków żywności)


801-80149 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego):

dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 600,00 zł ogółem, w tym:

§ 4010 (wynagrodzenia) 1 500,00 zł

§ 4120 (składki na FP) 100,00 zł

dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 3 000,00 zł - § 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne)


801-80150 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych):

dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 55 000,00 zł - § 4010 (wynagrodzenia osobowe)

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 29 000,00 zł ogółem, w tym:

§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 24 000,00 zł

§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 5 000,00 zł


801-80195 (Pozostała działalność):

dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 4 600,00 zł - § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia)

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 700,00 zł - § 4430 (różne opłaty i składki)


851-85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi):

dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 13 528,97 ogółem, w tym:

§ 4190 (nagrody konkursowe) 3 000,00 zł

§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 3 500,00 zł

§ 4220 (zakup środków żywności) 1 500,00 zł

§ 4300 (zakup usług pozostałych) 5 528,97 zł


852-85214 § 3110 (Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe) – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 25 000,00 zł (zmniejszona ilość wypłacanych zasiłków)


852-85219 (Ośrodki pomocy społecznej):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 8 400,00 zł ogółem, w tym:

§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 7 166,00 zł

§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 1 234,00 zł

dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 8 400,00 zł (§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe)


852-85228 § 4170 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 8 900,00 zł (wynagrodzenia bezosobowe)


852-85295 (Pozostała działalność):

dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3 517,00 ogółem, w tym:

§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 517,00 zł

§ 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) 3 000,00 zł

dokonuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 3 517,00 ogółem, w tym:

§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 517,00 zł

§ 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) 3 000,00 zł

Wypłata wynagrodzenia z tytułu umów zleceń osobom wykonującym prace społecznie – użyteczne w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej


854-85401 (Świetlice szkolne):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 51 500,00 zł, ogółem w tym:

§ 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 1 000,00 zł

§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 45 000,00 zł

§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 5 000,00 zł

§ 4120 (składki na FP) 500,00 zł

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 42 900,00 zł ogółem, w tym:

§ 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 4 000,00 zł

§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 26 600,00 zł

§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 9 000,00 zł

§ 4270 (zakup usług remontowych) 2 000,00 zł

§ 4300 (zakup usług pozostałych) 1 300,00 zł


854-85416 § 3240 (Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym):

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1 500,00 zł (wypłata stypendiów)


900-90015 (Oświetlenie ulic, palców i dróg) - dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 513,72 zł ogółem, w tym:

§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 313,72 zł

§ 4260 (zakup energii) 200,00 zł


921-92116 § 2480 (Biblioteki):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2 180,00 zł (dotacja podmiotowa)


926-92601 (Obiekty sportowe):

dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 28 400,00 zł ogółem, w tym:

§ 4300 (zakup usług pozostałych) 1 400,00 zł

§ 6050 wprowadza się zadani inwestycyjne pn.: „ Budowa placu zabaw w miejscowości Otowice” 27 000,00 zł.


926-92695 § 6050 (Pozostała działalność):

dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 700,00 zł – zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”.


Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego: „Wykonanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Dąbrowa Chełmińska oraz budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych w miejscowościach Ostromecko, Wałdowo Królewskie i Otowice” na „Wykonanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”.


Zmian w budżecie dokonano na podstawie otrzymanych decyzji, złożonych wniosków oraz planowanego wykonania.ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 do pobrania (194kB) pdf
Załącznik nr 2 do pobrania (295kB) pdf
Załącznik nr 3 do pobrania (85kB) pdf
Załącznik nr 4 do pobrania (151kB) pdf
Załącznik nr 5 do pobrania (61kB) pdf
Załącznik nr 6 do pobrania (71kB) pdf
Załącznik nr 7 do pobrania (75kB) pdf
Załącznik 10 do pobrania (92kB) pdf
Załącznik 13 do pobrania (69kB) pdf

metryczka


Opublikował: Szymon Kalawski (4 grudnia 2019, 12:07:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 225