Uchwała nr XI.123.2019Rady Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 27 listopada 2019w sprawie uznania skarg na Dyrektora Zespołu Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej za bezzasadneNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) i art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po zapoznaniu się z wynikami badania skarg przeprowadzonymi przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska, uchwala się co następuje:

Uchwała nr XI.123.2019
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 27 listopada 2019


w sprawie uznania skarg na Dyrektora Zespołu Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej za bezzasadne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) i art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po zapoznaniu się z wynikami badania skarg przeprowadzonymi przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska, uchwala się co następuje:


§ 1. Skargę z dnia 30 września 2019 r. na działanie Dyrektora Zespołu Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej uznaje się za bezzasadną, z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do przedmiotowej uchwały, która stanowi jej integralną część.


§ 2. Skargę z dnia 1 października 2019 r. na działanie Dyrektora Zespołu Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej uznaje się za bezzasadną, z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do przedmiotowej uchwały, która stanowi jej integralną część.


§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska do przekazania Skarżącym niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Uzasadnienie


Pismem datowanym na dzień 30 września 2019 r. oraz 1 października 2019 r. do Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty zostały złożone przez dwóch pracowników Zespołu Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej (zwanego dalej Dyrektorem).

Obie skargi dotyczyły przydziału godzin w roku szkolnym 2019/2020 Skarżącym. W skardze z dnia 30 września br. zarzucono Dyrektorowi nieprzydzielenie godzin zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami oraz zabranie wychowawstwa. Z kolei w skardze z dnia 1 października br. zarzucono Dyrektorowi nieuwzględnienie wysokich kwalifikacji pracownika i przydzielenie zajęć młodszemu stażem i posiadającemu mniejsze kwalifikacje.

Przedmiotowe skargi zostały przekazane przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, zgodnie z dyspozycją art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, do rozpoznania właściwemu organowi, tj. Radzie Gminy Dąbrowa Chełmińska.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, realizując dyspozycję Przewodniczącego Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska rozpoznała sprawę skargi.

Po przeanalizowaniu stawianych Dyrektorowi zarzutów oraz wysłuchaniu na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wnoszących skargi, Przewodniczący Komisji wyznaczył kolejny termin posiedzenia Komisji, na którą zostali zaproszeni wnoszący skargi oraz Dyrektor.

Podczas posiedzenia Komisji Dyrektor ustosunkował się do treści skarg oraz stawianych zarzutów. Wskazał, iż konstruując arkusz organizacyjny na rok szkolny 2019/2020 uwzględnił zakres oraz ilość godzin w związku z likwidacją gimnazjum, co wpłynęło na zmniejszenie liczby oddziałów (z 29 na 26), a w konsekwencji na zmniejszenie liczby godzin zajęć. Zaznaczył ponadto, iż w wyniku zmian związanych z likwidacją gimnazjum żaden nauczyciel nie stracił pracy a osoby wnoszące skargę zachowały pełen etat zatrudnienia.

Arkusz organizacyjny na rok szkolny 2019/2020 został pozytywnie zaopiniowany przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w dniu 11 maja 2019 r. oraz zatwierdzony przez Organ Prowadzący w dniu 30 maja 2019 r. Podobnie Aneks nr 1 otrzymał pozytywną opinię Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w dniu 7 października br. oraz został zatwierdzony przez Organ Prowadzący w dniu 9 października 2019 r.


Po rozpatrzeniu sprawy przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, Przewodniczący Komisji pismem z dnia 29 października 2019 r. poinformował Przewodniczącego Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska, iż przedmiotowe skargi zostały uznane za bezzasadne.


Analiza stanu faktycznego sprawy, w tym zarzutów stawianych Dyrektorowi oraz analiza obowiązujących przepisów prawa doprowadziła do uznania skarg za bezzasadne.


Czynność zatwierdzenia arkusza organizacji nie należy, do kategorii środków nadzoru w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, w które samorządowy organ prowadzący szkołę został wyposażony przez ustawodawcę.

Zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, nadzorowi w zakresie spraw finansowych i administracyjnych podlega w szczególności:

  1. prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole lub placówce środkami budżetowymi oraz pozyskanymi przez szkołę lub placówkę środkami pochodzącymi z innych źródeł, a także gospodarowania mieniem,

  2. przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów,

  3. przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły i placówki.


W myśl art. 57 ust. 3 Prawa oświatowego, do wykonywania nadzoru stosuje się odpowiednio przepisy art. 55 ust. 3 pkt 1 i 2 oraz ust. 4-6 tej ustawy, na mocy których pracownicy organu prowadzącego wykonując czynności z zakresu nadzoru mają prawo: wstępu do szkół i placówek; wglądu do prowadzonej przez szkołę lub placówkę dokumentacji dotyczącej przebiegu nauczania, wychowania i opieki oraz organizacji pracy, możliwość wydawania dyrektorom szkół i placówek zaleceń wynikających z przeprowadzonych czynności, wraz z terminem ich realizacji.

Jednakże przyznane organowi prowadzącemu prawo wglądu do prowadzonej przez szkołę lub placówkę dokumentacji nie jest tożsame z czynnością zatwierdzenia arkusza organizacji szkoły. Dokonania tej czynności nie daje się poprzez art. 57 powiązać z art. 29 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, zgodnie z którym to odpowiednio wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, marszałek województwa wykonuje zadania związane z nadzorem nad działalnością jednostek organizacyjnych systemu oświaty.


Pozytywne zaopiniowane arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz zatwierdzenie przez Organ Prowadzący sprawiły, iż należy uznać, że Dyrektor działał zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zachował stosowną procedurę.


W związku z powyższym uchwalono zgodnie z treścią uchwały.Pouczenie:


Rada Gminy Dąbrowa Chełmińska niniejszym informuje, że niniejsza uchwała stanowi zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi w rozumieniu art. 237 § 3 w związku z art. 238 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego, od którego nie przysługuje żaden środek odwoławczy ani środek zaskarżenia.

Na podstawie art. 238 § l Rada Gminy Dąbrowa Chełmińska poucza, iż zgodnie z art. 239 § l kodeksu postępowania administracyjnego, w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.

metryczka


Opublikował: Szymon Kalawski (4 grudnia 2019, 12:00:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 211