Uchwała nr XI.122.2019Rady Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 27 listopada 2019w sprawie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w 2020 r.Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 506 ze zm.) oraz art. 1 pkt. 28 lit. i ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy, a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (t.j. Dz. U. 1990 r, nr 34, poz. 198 ze zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XI.122.2019
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 27 listopada 2019


w sprawie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w 2020 r.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 506 ze zm.) oraz art. 1 pkt. 28 lit. i ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy, a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (t.j. Dz. U. 1990 r, nr 34, poz. 198 ze zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. Wykonać w 2020 r. z udziałem środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego modernizację następującej drogi dojazdowej do gruntów rolnych§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Uzasadnienie:

Podjęcie niniejszej uchwały wynika z potrzeb zgłaszanych przez miejscowe rady sołeckie, jak i rolników prowadzących swoją działalność na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska. Zrealizowane zostały zadania w zakresie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych określone poprzednią uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska (Uchwała Nr IV.38.2019 z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w 2019 r.) zatem należało ustalić kolejne zadanie tego typu do wykonania w roku kolejnym. Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych ma na celu przywrócenie, w zakresie technicznie możliwym i ekonomicznie uzasadnionym, terenów zdewastowanych do gospodarczego użytkowania. Przedsięwzięcia tego typu polegają na uzyskaniu pożądanego skutku środowiskowego i gospodarczego poprzez nadanie lub przywrócenie drogom zdewastowanym lub zdegradowanym wartości użytkowej. Modernizacja taka obejmuje wykonanie szeregu robót odtworzeniowo-remontowych, pielęgnacyjnych, ziemnych, odwodnieniowych, konstrukcyjnych i nawierzchniowych wraz z kompletem niezbędnych urządzeń służących do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania drogi oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego. W konsekwencji powyższe prace mają za zadanie doprowadzić do uzyskania właściwych warunków transportowych dla prowadzonej na danym obszarze działalności rolniczej.

metryczka


Opublikował: Szymon Kalawski (4 grudnia 2019, 11:58:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 189