Uchwała nr XI.121.2019Rady Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 27 listopada 2019w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Dąbrowa Chełmińska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XI.121.2019
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 27 listopada 2019


w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Dąbrowa Chełmińska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. Przyjąć „Program współpracy Gminy Dąbrowa Chełmińska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.


§ 3.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwałę ogłasza się w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej.


Uzasadnienie:


Jednym z zadań gminy określonym przez ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) jest współpraca z organizacjami pozarządowymi.

Zasady korzystania przez organy administracji publicznej z działalności organizacji pozarządowych określa szczegółowo ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.). Ustala ona sferę zadań publicznych w ramach których m.in. samorząd terytorialny współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Formy tej współpracy w oparciu o wymienioną ustawę określa uchwalony przez Radę Gmin program.

Niniejszy Program określa cele, zakres i formy współpracy pomiędzy samorządem Gminy Dąbrowa Chełmińska, a organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.Załącznik do pobrania (91kB) pdf

metryczka


Opublikował: Szymon Kalawski (4 grudnia 2019, 11:54:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 221