Uchwała nr XI.120.2019Rady Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 27 listopada 2019w sprawie dowożenia dzieci do szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa ChełmińskaNa podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 i art. 40 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zmianami) oraz art. 32 ust. 7 i art. 39 ust. 3 pkt.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zmianami) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XI.120.2019
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 27 listopada 2019


w sprawie dowożenia dzieci do szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 i art. 40 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zmianami) oraz art. 32 ust. 7 i art. 39 ust. 3 pkt.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zmianami) uchwala się co następuje:


§ 1. Wprowadza się regulamin dowożenia uczniów do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska w brzmieniu jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się sieć przystanków autobusów szkolnych w brzmieniu jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.1. W ramach zorganizowanego transportu uczniów do szkół, dozwolony jest przewóz uczniów, których droga z domu do szkoły nie przekracza 3 km w przypadku dzieci 5-6 letnich oraz uczniów klas I-IV szkoły podstawowej, i 4 km w przypadku uczniów klas V - VIII szkoły podstawowej.

2. W terminie do 1 września każdego roku dyrektorzy szkół sporządzą listę uczniów wymienionych w ust. 1.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc uchwała Nr IX.67.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 czerwca 2015 r. w sprawie dowożenia dzieci, do szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.Uzasadnienie

Zgodnie z art. 32 ust .5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, jeżeli droga dziecka pięcioletniego i dziecka objętego obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego przekracza 3 km, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice. Z treści art.32 ust 7 wynika, ze gmina może zorganizować dzieciom bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego również w przypadkach, w których nie ma takiego obowiązku.

W myśl art. 39 ust ustawy Prawo oświatowe, jeżeli droga dziecka do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka, przekracza odległości wymienione w ust.2, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice. Jeżeli odległości te nie są przekroczone gmina może zorganizować bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do szkoły podstawowej.

Uchwalony niniejszą uchwałą Regulamin dowożenia uczniów do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska, ma za zadanie wprowadzenie zasad obowiązujących przy wykonywaniu przez Gminę ustawowego obowiązku, związanego z zagwarantowaniem przewozu Uczniów, określeniem miejsc Przystanków środków transportu.Załączniki 1-2 do pobrania (106kB) pdf

metryczka


Opublikował: Szymon Kalawski (4 grudnia 2019, 11:51:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 182