Uchwała nr XI.119.2019Rady Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 27 listopada 2019w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2011-2032 - Aktualizacja”Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 1, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” (przyjętego uchwałą Nr 122/2009 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r. zmienionego uchwałą Nr 30/2010 r. z dnia 15 marca 2010 r.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XI.119.2019
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 27 listopada 2019


w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2011-2032 - Aktualizacja”

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 1, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” (przyjętego uchwałą Nr 122/2009 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r. zmienionego uchwałą Nr 30/2010 r. z dnia 15 marca 2010 r.) uchwala się, co następuje:


§ 1. Przyjmuje się „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2011-2032 – Aktualizacja”, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XVI.129.2012 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2011-2032”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska.
U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym – zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej. Natomiast art. 18 ust. 1 ww. ustawy stanowi – do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy o ile ustawy nie stanowią inaczej.

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2011-2032”, został opracowany zgodnie z porozumiem Nr IV/283/P/15095/§2020/11/DIW zawartym w dniu 20.05.2011 r. pomiędzy Ministrem Gospodarki a Gminą Dąbrowa Chełmińska dotyczącym realizacji zapisów zawartych w Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 (przyjętego uchwałą Nr 39/2010 Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r.), w którym wskazano, iż do zadań samorządu gminnego należy przygotowywanie i aktualizacja programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Cele Programu będą realizowane sukcesywnie aż do roku 2032, w którym zakładane jest oczyszczenie kraju z azbestu. Zadania przewidziane w Programie są realizowane na trzech szczeblach: centralnym, wojewódzkim i lokalnym. Do zadań samorządu gminnego należy współpraca z marszałkiem województwa w zakresie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. W celu realizacji w/w celów został opracowany „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2011-2032”. Dokument ten w sposób przejrzysty ujmuje zagadnienia ściśle związane z realizacją nałożonych na gminę obowiązków. Wskazuje m.in. cele i zadania, a także ramy prawne w odniesieniu do zagadnień gospodarowania azbestem. Program wskazuje ponadto aktualny stan w zakresie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska oraz określa harmonogram realizacji programu. Aktualny program wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest pozwalają ubiegać się o dofinansowanie działań związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest. Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska pismem z dnia 22.08.2019 r. wnioskował o odstąpienie od konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy.

Obie instytucje nie stwierdziły konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko odpowiednio pismami: Regionalny Dyrektor ochrony Środowiska w Bydgoszczy: znak WOO.410.287.2019.KB z dnia 28.08.2019 r., Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy: znak NNZ.9022.1.433.2019 z dnia 09.09.2019 r.

Dokument został wyłożony do publicznego wglądu zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.). W ciągu ustawowych 21 dni nie wpłynęły żadne uwagi do projektu dokumentu.

Gmina Dąbrowa Chełmińska po uchwaleniu Aktualizacja Programu będzie mogła ubiegać się o dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest, poprzez uczestnictwo w konkursie, który jest ogłaszany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Po otrzymaniu środków finansowych będzie można wesprzeć mieszkańców - właścicieli obiektów zawierających wyroby azbestowe - w formie dotacji celowej. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu udziela dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa kujawsko-pomorskiego z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne - część 2) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. Konkurs ogłaszany jest razy w roku i jest adresowany do jednostek samorządu terytorialnego. Do konkursu mogą być zgłaszane tylko zadania z zakresu demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania lub zabezpieczania odpadów zawierających azbest, zgodnie z opracowanym i przyjętym uchwałą jednostki samorządu terytorialnego programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Szczegóły poszczególnych edycji konkursów znane są po ich ogłoszeniu. Biorąc powyższe pod uwagę zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały i wdrożenie jej do realizacji.załącznik do pobrania (304kB) pdf

metryczka


Opublikował: Szymon Kalawski (4 grudnia 2019, 11:49:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 188