Uchwała nr XI.118.2019Rady Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 27 listopada 2019w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dąbrowa ChełmińskaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XI.118.2019
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 27 listopada 2019


w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dąbrowa Chełmińska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. Uchwala się Statut Gminy Dąbrowa Chełmińska, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2. Traci moc uchwała nr XLVI.417.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dąbrowa Chełmińska (Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2018 r., poz. 5472).


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.Uzasadnienie:

           Podstawowym aktem prawnym, który reguluje ustrój i organizację gminy jest jej statut.
Treść obowiązującego Statutu wymagała doprecyzowania niektórych jego postanowień oraz uregulowania spraw do tej pory nieunormowanych w sposób wyczerpujący.

           Rada Gminy Dąbrowa Chełmińska uchwałą nr III.32.2019 z dnia 28 grudnia 2018 r. powołała doraźną Komisję Statutową, która podczas kolejnych posiedzeń opracowała projekt Statutu Gminy Dąbrowa Chełmińska. Przedmiotowy dokument uwzględnia w swoich zapisach wymogi wynikające z nowelizacji ustaw oraz uwagi zgłoszone przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

          W związku z powyższym podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.STATUT GMINY - DO POBRANIA (136kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 6670 z dnia 2019-12-04

metryczka


Opublikował: Szymon Kalawski (4 grudnia 2019, 11:46:49)

Ostatnia zmiana: Barbara Piórkowska (5 grudnia 2019, 14:15:34)
Zmieniono: publikacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 178