Uchwała nr XI.117.2019Rady Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 27 listopada 2019w sprawie wyznaczenia Delegata reprezentującego Gminę w Kujawsko – Pomorskim Stowarzyszeniu Samorządowym „Salutaris”Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), w związku z uchwałą nr XVI.126.2012 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przystąpienia do Kujawsko – Pomorskiego Stowarzyszenia Samorządowego „Salutaris” uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XI.117.2019
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 27 listopada 2019


w sprawie wyznaczenia Delegata reprezentującego Gminę w Kujawsko – Pomorskim Stowarzyszeniu Samorządowym „Salutaris”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), w związku z uchwałą nr XVI.126.2012 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przystąpienia do Kujawsko – Pomorskiego Stowarzyszenia Samorządowego „Salutaris” uchwala się, co następuje:


§ 1. Wyznacza się Dorotę Kraska-Wadych na Delegata reprezentującego Gminę Dąbrowa Chełmińska (członka zwyczajnego Stowarzyszenia) w Kujawsko – Pomorskim Stowarzyszeniu Samorządowym „Salutaris”.


§ 2. Traci moc uchwała nr XVIII.162.2012 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie wyznaczenia Delegata.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Uzasadnienie:

Rada Gminy Dąbrowa Chełmińska uchwałą nr XVI.126.2012 z dnia 8 marca 2012 r. wyraziła wolę przystąpienia do Kujawsko – Pomorskiego Stowarzyszenia Samorządowego „Salutaris”.

Zgodnie z zapisami Statutu Stowarzyszenia, członkowie zwyczajni są reprezentowani przez Delegatów.

W związku ze złożoną rezygnacją obecnego Delegata zachodzi konieczność powołania innej osoby do pełnienia funkcji Delegata reprezentującego Gminę Dąbrowa Chełmińska w Kujawsko – Pomorskim Stowarzyszeniu Samorządowym „Salutaris”.

metryczka


Opublikował: Szymon Kalawski (4 grudnia 2019, 11:42:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 158