Uchwała nr XI.116.2019Rady Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 27 listopada 2019zmieniająca uchwałę nr XXV.225.2013 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XI.116.2019
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 27 listopada 2019


zmieniająca uchwałę nr XXV.225.2013 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. W uchwale nr XXV.225.2013 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”, § 4 otrzymuje następujące brzmienie:


§ 4. Wyznacza się Dorotę Kraska-Wadych na przedstawiciela Gminy Dąbrowa Chełmińska reprezentującego Gminę (członka zwyczajnego Stowarzyszenia) w Kujawsko – Pomorskim Samorządowym Stowarzyszeniu „Europa Kujaw i Pomorza.”


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.Uzasadnienie:

Rada Gminy uchwałą nr XXV.225.2013 z dnia 21 marca 2013 r. wyraziła wolę przystąpienia do Kujawsko – Pomorskiego Stowarzyszenia Samorządowego „Europa Kujaw i Pomorza”, którego Statut zakłada, że członkowie zwyczajni są reprezentowani przez przedstawicieli.

W związku z rezygnacją obecnego przedstawiciela wystąpiła konieczność powołania innej osoby do pełnienia w/w funkcji.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

metryczka


Opublikował: Szymon Kalawski (4 grudnia 2019, 11:41:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 163