Uchwała nr XI.113.2019Rady Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 27 listopada 2019w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej na terenie Gminy Dąbrowa ChełmińskaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XI.113.2019
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 27 listopada 2019


w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie przez Gminę Dąbrowa Chełmińska nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 54/8 o pow. 0,0236 ha położonej w obrębie geodezyjnym Wałdowo Królewskie, miejscowość Wałdowo Królewskie gmina Dąbrowa Chełmińska, stanowiącej własność osób fizycznych.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Uzasadnienie:

Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019, poz. 506 ze zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania nieruchomości.

Przedmiotową nieruchomość, o numerze ewidencyjnym działki 54/8 obręb geodezyjny Wałdowo Królewskie, Gmina nabędzie z przeznaczeniem pod drogę.

metryczka


Opublikował: Szymon Kalawski (4 grudnia 2019, 11:38:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 153