Uchwała nr XI.109.2019Rady Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 27 listopada 2019w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Dąbrowa ChełmińskaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XI.109.2019
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 27 listopada 2019


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Chełmińska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 314/11, o powierzchni 0,0202 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Dąbrowa Chełmińska, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BY1B/00069964/3, stanowiącą własność Gminy Dąbrowa Chełmińska.


         § 2. Sprzedaż nieruchomości gruntowej opisanej w §1 nastąpi w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości z przeznaczeniem o funkcji mieszkaniowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 130/23 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska, stanowiącej własność osoby fizycznej.§ 3. Zwalnia się z obowiązku przetargowego trybu zbycia nieruchomości, o której mowa w §1.


§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.


§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z póżn.zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy miedzy innymi podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych, przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących zasad zbywania nieruchomości.

Zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) nieruchomość jest sprzedawana w drodze bezprzetargowej między innymi, gdyż jest ona przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Działka Nr 314/11 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska jest działką drogową usytuowaną przy wymienionej w §2 uchwały działce będącej własnością osoby prywatnej. Jest to teren wpisany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren z przeznaczeniem na urządzenia telekomunikacyjne, a w ewidencji gruntów oznaczona jako droga. Faktycznie nie jest użytkowana jako droga, ani nie mieszczą się na niej żadne urządzenia telekomunikacyjne.

metryczka


Opublikował: Szymon Kalawski (4 grudnia 2019, 11:33:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 159