Uchwała nr XI.108.2019Rady Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 27 listopada 2019w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Dąbrowa ChełmińskaNa podstawie art. 18 ust 2 pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019, poz. 506 ze zm.) oraz art. 37 ust. 1 i art. 40 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze. zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XI.108.2019
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 27 listopada 2019


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Chełmińska

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019, poz. 506 ze zm.) oraz art. 37 ust. 1 i art. 40 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 92/11 o powierzchni 0,0085 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Dąbrowa Chełmińska, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BY1B/00069964/3, stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Chełmińska.


        § 2. Sprzedaż nieruchomości gruntowej opisanej w §1 nastąpi w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 93/23 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska, stanowiących własność osób fizycznych.


§ 3. Traci moc uchwała Nr XVI.131.2012 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Chełmińska.


§ 4. Zwalnia się z obowiązku przetargowego trybu zbycia nieruchomości, o której mowa w §1.


§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Uzasadnienie:

Działka nr 92/11 stanowi własność Gminy Dąbrowa Chełmińska i nie może być samodzielnie zagospodarowana. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu „Dąbrowa Centrum” w Dąbrowie Chełmińskiej uchwalonego uchwała Nr XXIII/169/05 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 6 lipca 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. Nr 94, poz. 1724) działka numer 92/11 została przewidziana do scalenia z działką nr 93/23 lub 92/39. Działka nr 92/11 zlokalizowana jest pomiędzy działką nr 93/23 i 92/39. Wobec powyższego polepszeniu zagospodarowania może ulec działka 93/23 Zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) nieruchomość jest sprzedawana w drodze bezprzetargowej między innymi, gdyż jest ona przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

metryczka


Opublikował: Szymon Kalawski (4 grudnia 2019, 11:32:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 148