Uchwała nr XI.107.2019Rady Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 27 listopada 2019w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Dąbrowa ChełmińskaNa podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019, poz. 506 ze zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XI.107.2019
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 27 listopada 2019


w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Dąbrowa Chełmińska

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019, poz. 506 ze zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym Dąbrowa Chełmińska, dla których X Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bydgoszczy prowadzi księgę wieczystą nr BY1B/00069965/0, stanowiących własność Gminy Dąbrowa Chełmińska, oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek:


  1. 60/35 o pow. 0,1082 ha

  2. 65/8 o pow. 0,0936 ha


§ 2. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 156/3 położonej w obrębie geodezyjnym Dąbrowa Chełmińska, dla której X Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bydgoszczy prowadzi księgę wieczystą nr BY1B/00069969/8, stanowiącą własność Gminy Dąbrowa Chełmińska.            § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019, poz. 506 ze zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy miedzy innymi podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych, przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących zasad zbywania nieruchomości.

metryczka


Opublikował: Szymon Kalawski (4 grudnia 2019, 11:29:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 149