Uchwała nr XI.106.2019Rady Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 27 listopada 2019w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod lokalizację garażu z dotychczasowym dzierżawcą Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) uchwala się, co następuje

Uchwała nr XI.106.2019
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 27 listopada 2019


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod lokalizację garażu z dotychczasowym dzierżawcą

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) uchwala się, co następuje§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na czas nieoznaczony.

2. Umowa dzierżawy, o której mowa w ust. 1 dotyczy części nieruchomości gruntowej o powierzchni 14,21 m2 z funkcją uzupełniającą zabudowy mieszkaniowej, stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Chełmińska, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 177/17 o powierzchni całkowitej 0,5578 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Ostromecko, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BY1B/00072281/5.

3. Umowa dzierżawy, o której mowa w ust. 1 dotyczy części nieruchomości gruntowej o powierzchni 16,52 m2, z funkcją uzupełniającą zabudowy mieszkaniowej, stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Chełmińska, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 53 o powierzchni całkowitej 1,2800 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Czemlewo, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BY1B/00064653/5.


§ 2. Zwalnia się z obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Uzasadnienie:

Nieruchomości opisane w § 1 ust. 2 i 3 niniejszej uchwały stanowią własność Gminy Dąbrowa Chełmińska i znajdują się w gminnym zasobie nieruchomości.

Stosownie do art. 18 ust 2 pkt 9 lit a, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019, poz. 506 ze zm.) zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat lub zawarcie kolejnych umów po okresie do 3 lat dotyczących tej samej nieruchomości wymaga zgody rady gminy. Ponadto zgody rady gminy wymaga odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umów dzierżawy.

Za odstąpieniem od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy przemawia fakt, iż umowy podpisane będą z dotychczasowymi dzierżawcami, którzy na w/w gruntach posiadają garaże.

metryczka


Opublikował: Szymon Kalawski (4 grudnia 2019, 11:27:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 154