Uchwała nr III.32.2018RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 28 grudnia 2018w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Dąbrowa ChełmińskaNa podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) w związku z § 46 uchwały nr XLVI.417.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dąbrowa Chełmińska (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 5472) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr III.32.2018
RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 28 grudnia 2018


w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) w związku z § 46 uchwały nr XLVI.417.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dąbrowa Chełmińska (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 5472) uchwala się, co następuje:


§ 1. 1. Powołuje się doraźną Komisję Statutową Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska, zwaną dalej „Komisją” w następującym składzie: 
- Ciechacki Radosław, 
- Kaczor Ryszard, 
- Kraska-Wadych Dorota, 
- Kuzioła Bożena, 
- Lipiński Michał, 
- Piórkowska Barbara, 
- Szydło Sławomir. 

§ 2. Przedmiotem działania Komisji jest opracowanie projektu Statutu Gminy Dąbrowa Chełmińska. 

§ 3. 1. Komisja na swoim pierwszym posiedzeniu, które zwołuje Przewodniczący Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska, wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji. 
2. Przewodniczący Komisji organizuje i koordynuje pracę Komisji oraz zwołuje jej posiedzenia. 
3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, pracami Komisji kieruje jej Wiceprzewodniczący. 4. W celu prawidłowej realizacji zadania, Przewodniczący Komisji może zapraszać do udziału w pracach Komisji inne osoby.  
5. Komisja może podejmować decyzje przy obecności co najmniej połowy jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Komisji.  
6. Z każdego posiedzenia Komisji sporządza się protokół. 

§ 4. Komisja zakończy działalność z chwilą podjęcia przez Radę Gminy Dąbrowa Chełmińska uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dąbrowa Chełmińska. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. Uzasadnienie:
Do zadań powołanej doraźnej Komisji Statutowej należeć będzie opracowanie nowego Statutu Gminy Dąbrowa Chełmińska, uwzględniającego wymogi wynikające z nowelizacji ustaw oraz uwag zgłaszanych przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego w piśmie nr WNK.IV.4130.52.83.2018.JB z dnia 18 grudnia 2018 r., radnych oraz mieszkańców podczas posiedzeń i zebrań wiejskich. 
W związku z powyższym niezbędne jest podjęcie prac nad opracowaniem i przyjęciem w/w dokumentów.

metryczka


Opublikował: Szymon Kalawski (7 stycznia 2019, 08:28:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 210