Uchwała nr III.31.2018RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 28 grudnia 2018w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowejNa podstawie art. 18 ust. 12, w związku z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) w związku z Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr III.29.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalania budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2019, uchwala się co następuje:

Uchwała nr III.31.2018
RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 28 grudnia 2018


w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej

Na podstawie art. 18 ust. 12, w związku z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) w związku z Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr III.29.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalania budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2019, uchwala się co następuje:


§ 1. Udzielić Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na prowadzenie ośrodka zamiejscowego rejestracji pojazdów w Dąbrowie Chełmińskiej w 2019 roku w wysokości 9 000,00 zł 

§ 2. Szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej, w tym zasady rozliczenia środków określa umowa zawarta pomiędzy organami wykonawczymi Gminy i Powiatu. 

§ 3. Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. Uzasadnienie: 
Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: „Gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej”. 
Na podstawie art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizacje zadań określonych w odrębnych przepisach, w szczególności na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Na podstawie art. 220 ust.1 tejże ustawy z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa, a podstawą przekazania środków na realizację pomocy jest umowa określająca przeznaczenie i zasady rozliczenia środków. 
W interesie społeczności gminy jest, aby sprawy z zakresu rejestracji pojazdów mogły być załatwiane nadal w siedzibie Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska. Utrzymanie ośrodków zamiejscowych w siedzibach gmin rodzi wyższe koszty wobec powyższego Starostwo prosi o pomoc na sprawne działanie systemu POJAZD w wysokości 9 000,00 zł. 

metryczka


Opublikował: Szymon Kalawski (7 stycznia 2019, 08:23:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 193