Uchwała nr III.30.2018RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 28 grudnia 2018w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2019-2029Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077; z 2018 r., poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669), uchwala się co następuje:

Uchwała nr III.30.2018
RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 28 grudnia 2018


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2019-2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077; z 2018 r., poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669), uchwala się co następuje:


§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2019-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2029, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2022, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnić Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.  
2. Upoważnić Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXXVII.334.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 grudnia 2017 r. ze zmianami, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2018-2028 z dniem 31 grudnia 2018 r.
Uzasadnienie: 
Przepisy ustawy o finansach publicznych nałożyły na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na okres co najmniej trzech kolejnych lat. Jednak okres objęty prognozą nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto wydatki w Załączniku Nr 2 do Uchwały. Ponadto WPF jest sporządzana na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania oraz spłaty wynikające z zaciągniętych zobowiązań. Gmina planuje spłatę zobowiązań do roku 2029, wobec powyższego WPF należy sporządzić na lata 2019-2029.


Objaśnienia do Uchwały (96kB) pdf
Załącznik nr 1 - do pobrania (3276kB) pdf
Załącznik nr 2 - do pobrania (119kB) pdf

metryczka


Opublikował: Szymon Kalawski (7 stycznia 2019, 08:20:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 194