Uchwała nr III.29.2018RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 28 grudnia 2018w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2019Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243 ust. 1, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077; z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669), uchwala się co następuje:

Uchwała nr III.29.2018
RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 28 grudnia 2018


w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243 ust. 1, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077; z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669), uchwala się co następuje:


§ 1. Dochody budżetu na 2019 rok w wysokości 42 708 005,15 zł, z tego: 
1. dochody bieżące w kwocie 36 235 308,35 zł, 
2. dochody majątkowe w kwocie 6 472 696,80 zł, 
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.1. Wydatki budżetu na 2019 rok w wysokości 42 708 005,15 zł, zgodnie z załącznikiem 
Nr 2 z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 34 630 971,60 zł w tym: 
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 16 379 241,64 zł, 
b) dotacje w wysokości 1 424 725,92 zł, 
c) wydatki na obsługę długu w wysokości 230 000,00 zł; 
2) wydatki majątkowe w wysokości 8 077 033,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego: 
a) dotacje w wysokości 40 000,00 zł. 
 2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 7 619 300,07 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 132 818,00 zł, z tego: 
1. rezerwa ogólna w wysokości 42 709,00 zł
2. rezerwa celowa w wysokości 90 109,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 195 970,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 195 970,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5.1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7 780 708,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i Nr 7. 
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8. 
3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 23 300,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości 1 463 577,70 zł, z tego: 
1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 125 577,70 zł, w tym: 
a) dotacje celowe w kwocie 375 554,90 zł, 
b) dotacje podmiotowe w kwocie 750 022,80 zł, 
2. dotacje celowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 338 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 7. Ustala się plan dochodów w wysokości 25 000,00 zł i wydatków związanych z finansowaniem zadań ochrony środowiska w wysokości 34 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11. 

§ 8. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 386 751,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 100 600,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 80 600,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ustala się wydatki w kwocie 20 000,00 zł, na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 149 729,74 zł, w tym: 
1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 
1 500 000,00 zł, 
2. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 
649 729,74 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do: 
1. zaciągania kredytów i pożyczek na:  
a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 
1 500 000,00 zł,  
b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 
649 729,74 zł
2. dokonywania zmian w budżecie polegających na:
a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 
b) zmianach w planie wydatków inwestycyjnych w ramach jednego działu pomiędzy zadaniami z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań i odstąpienia od zadań zaplanowanych, 
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy 
4. udzielania pożyczek w roku budżetowym do łącznej kwoty 50 000,00 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.Objaśnienia do Uchwały (481kB) pdf
Załącznik nr 1 - do pobrania (360kB) pdf
Załącznik nr 2 - do pobrania (314kB) pdf
Załącznik nr 3 - do pobrania (173kB) pdf
Załącznik nr 4 - do pobrania (109kB) pdf
Załącznik nr 5 - do pobrania (137kB) pdf
Załącznik nr 6 - do pobrania (144kB) pdf
Załącznik nr 7 - do pobrania (155kB) pdf
Załącznik nr 8 - do pobrania (128kB) pdf
Załącznik nr 9 - do pobrania (130kB) pdf
Załącznik nr 10 - do pobrania (205kB) pdf
Załącznik nr 11 - do pobrania (138kB) pdf
Załącznik nr 12 - do pobrania (84kB) pdf
Załącznik nr 13 - do pobrania (142kB) pdf

metryczka


Opublikował: Szymon Kalawski (7 stycznia 2019, 08:15:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 236