Uchwała nr III.28.2018RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 28 grudnia 2018w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 roku oraz określenia planu i terminu dokonania tych wydatkówNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 263 ust. 2, ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. , poz. 2077 ze zm.), uchwala się co następuje:

Uchwała nr III.28.2018
RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 28 grudnia 2018


w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 roku oraz określenia planu i terminu dokonania tych wydatków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 263 ust. 2, ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. , poz. 2077 ze zm.), uchwala się co następuje:


§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 roku oraz ostateczny termin dokonania wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Określa się plan finansowy wydatków niewygasających, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.Uzasadnienie:
Zgodnie z zasadą roczności budżetu niezrealizowane kwoty wydatków wygasają z upływem roku budżetowego, z wyjątkiem wydatków określonych w art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 
Według art. 263 ust. 2, ust. 3 i ust. 5 organ stanowiący może ustalić wykaz wydatków niewygasających oraz określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku w następnym roku budżetowym oraz plan finansowy – w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków w formie uchwały. 
Środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie, zostaną przekazane z rachunku budżetu na wyodrębniony rachunek bankowy w celu pokrycia niewygasających wydatków objętych planem. 
Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego zostaną zaksięgowane i wykazane w sprawozdaniu rocznym z wykonania planu wydatków budżetowych za 2018 r. jako wydatki wykonane. 
W następnym roku budżetowym (w 2019 r.) – wydatki niewygasające realizowane będą na podstawie ich planu finansowego. Niewykonanie wydatków w określonym terminie skutkuje zwrotem środków na rachunek dochodów budżetu.


Załączniki - do pobrania (63kB) pdf

metryczka


Opublikował: Szymon Kalawski (7 stycznia 2019, 07:50:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 191