Uchwała nr III.27.2018RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 28 grudnia 2018zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2018-2028Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077; z 2018 r., poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr III.27.2018
RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 28 grudnia 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2018-2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077; z 2018 r., poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669) uchwala się, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XXXVII.334.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia
28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2018-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2028, zmienionej Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XXXVIII.341.2018 z dnia 15 lutego 2018 r., Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XXXIX.351.2018 z dnia 29 marca 2018 r., Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XL.362.2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r., Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XLI.369.2018 z dnia 21 maja 2018 r., Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XL.III.387.2018 z dnia 11 lipca 2018 r., Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XLV.409.2018 z dnia 20 września 2018 r., Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XLVI.421.2018 z dnia 18 października 2018 r., Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr I.15.2018 z dnia 23 listopada 2018 r., Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr II.21.2018 z dnia 14 grudnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie: 
Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej spowodowana jest korektą następujących przedsięwzięć: 
- „Budowa drogi gminnej w miejscowości Czarże” (Łączne nakłady finansowe: 445 000,00 zł w tym: 2018 rok – 300 000,00 zł oraz 2019 rok – 145 000,00 zł, w tym dofinansowanie PROW - 279 405,00 zł; środki własne – 165 595,00 zł ), 
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1601C oraz części drogi powiatowej nr 1542C i drogi gminnej ul. Nowa w miejscowości Czarże polegająca na budowie ścieżki rowerowej relacji Dąbrowa Chełmińska - Czarże - Dębowiec oraz Dąbrowa Chełmińska - Janowo” (Łączne nakłady finansowe: 6 697 976,11 zł w tym: 2018 rok – 2 664 810,00 zł oraz 2019 rok – 3 855 884,27 zł). 

W WPF dokonano także zmiany kwot dochodów i wydatków wynikających 
z Uchwały Nr III.26.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2018.


Objaśnienia do Uchwały (202kB) pdf
Załącznik nr 1 - do pobrania (3276kB) pdf

metryczka


Opublikował: Szymon Kalawski (7 stycznia 2019, 07:44:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 182