Uchwała nr III.26.2018RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 28 grudnia 2018w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2018Na podstawie art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242 ust.1, 243 ust. 1, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077; z 2018 r., poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr III.26.2018
RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 28 grudnia 2018


w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2018

Na podstawie art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242 ust.1, 243 ust. 1, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077; z 2018 r., poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) uchwala się, co następuje:


§ 1. Uchwale Nr XXXVII.333.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia
28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2018, zmienionej Zarządzeniem Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.2.2018 z dnia 3 stycznia 2018 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.5.2018 z dnia 22 stycznia 2018 r., Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XXXVIII.340.2018 z dnia 15 lutego 2018 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.16.2018 z dnia 23 lutego 2018 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.19.2018 z dnia 14 marca 2018 r., Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XXXIX.350.2018 z dnia 29 marca 2018 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.25.2018 z dnia 13 kwietnia 2018 r., Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XL.361.2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.29.2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r., Uchwałą Rady Gminy Nr XLI.368.2018 z dnia 21 maja 2018 r., Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XLII.381.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.51.2018 z dnia 29 czerwca 2018 r., Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XLIII.386.2018 z dnia 11 lipca 2018 r., Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XLIV.394.2018 z dnia 26 lipca 2018 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.62.2018 z dnia 9 sierpnia2018 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.64.2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.68.2018 z dnia 7 września 2018 r., Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XVL.408.2018 z dnia 20 września 2018 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.70.2018 z dnia 24 września 2018 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.75.2018 z dnia 28 września 2018 r., Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XLVI.420.2018 z dnia 18 października 2018 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.81.2018 z dnia 26 października 2018 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.82.2018 z dnia 5 listopada 2018 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.84.2018 z dnia 14 listopada 2018 r., Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr I.14.2018 z dnia 23 listopada 2018 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.88.2018 z dnia 26 listopada 2018 r., Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr II.20.2018 z dnia 12 grudnia 2018 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.96.2018 z dnia 14 grudnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Otrzymuje brzmienie: 
„§ 1. Dochody budżetu na 2018 rok w wysokości 40 723 237,25 zł zwiększa się o kwotę 62 826,40 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 40 786 063,65 zł, z tego: 
1. dochody bieżące w kwocie 37 447 918,68 zł 
2. dochody majątkowe w kwocie 3 338 144,97 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;


2) § 2. Otrzymuje brzmienie: 
„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2018 rok w wysokości 41 703 291,25 zł zwiększa się o kwotę 62 826,40 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 41 766 117,65 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 2, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 36 513 524,21 zł, w tym: 
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 15 375 521,85 zł, 
b) dotacje w wysokości 1 443 527,31 zł, 
c) wydatki na obsługę długu w wysokości 222 243,65 zł; 
2) wydatki majątkowe w wysokości 5 252 593,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego: 
a) dotacje w wysokości 116 200,56 zł. 
2.2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 4 284 487,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”.

3) § 6. Otrzymuje brzmienie: 
„§ 6. 1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w wysokości 10 171 895,03 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i Nr 7 
6.2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 500,00 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 8 
6.3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
w wysokości 23 300,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”.

4) § 7. Otrzymuje brzmienie: 
„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy
w wysokości 1 561 114,07 zł, z tego: 
1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 156 373,51 zł, w tym: 
a) dotacje celowe w kwocie 415 129,63 zł
b) dotacje podmiotowe w kwocie 741 243,88 zł  
2. dotacje celowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 403 740,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.”. 

5) § 8. Otrzymuje brzmienie: 
„§ 8. Ustala się plan dochodów w wysokości 45 700,56 zł i wydatków związanych z finansowaniem zadań ochrony środowiska w wysokości 67 700,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.Uzasadnienie do Uchwały (83kB) pdf
Załącznik nr 1 - do pobrania (280kB) pdf
Załącznik nr 2 - do pobrania (179kB) pdf
Załącznik nr 3 - do pobrania (203kB) pdf
Załącznik nr 4 - do pobrania (70kB) pdf
Załącznik nr 6 - do pobrania (129kB) pdf
Załącznik nr 7 - do pobrania (133kB) pdf
Załącznik nr 10 - do pobrania (205kB) pdf
Załącznik nr 11 - do pobrania (143kB) pdf

metryczka


Opublikował: Szymon Kalawski (4 stycznia 2019, 12:54:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 225