Uchwała nr III.25.2018RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 28 grudnia 2018w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2019Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), art.41 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2137) oraz art. 10 ust. 2-5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1030 ze zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr III.25.2018
RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 28 grudnia 2018


w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), art.41 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2137) oraz art. 10 ust. 2-5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1030 ze zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. Przyjmuje się Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2019, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
  
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Uzasadnienie: 
Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2137) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1030 ze zm.) Rada Gminy uchwala corocznie Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, który stanowi podstawę do realizacji zadań z tego zakresu.


Załącznik do Uchwały (80kB) plik

metryczka


Opublikował: Szymon Kalawski (4 stycznia 2019, 12:14:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 254