Uchwała nr III.24.2018RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 28 grudnia 2018zmieniająca uchwałę nr XLVI.418.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Dąbrowa Chełmińska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rokNa podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr III.24.2018
RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 28 grudnia 2018


zmieniająca uchwałę nr XLVI.418.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Dąbrowa Chełmińska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. W załączniku do uchwały nr XLVI.418.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Dąbrowa Chełmińska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok, zapis: „Wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację Programu określa uchwała budżetowa na rok 2019” w punkcie IX WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU otrzymuje brzmienie: „Wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizacje Programu wynosi 85.000,00 zł”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska. 

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Uchwałę ogłasza się w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej.


Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 5a pkt 8 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 zawiera wysokość środków planowanych na realizację programu.

metryczka


Opublikował: Szymon Kalawski (4 stycznia 2019, 12:07:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 211