Uchwała nr III.23.2018RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 28 grudnia 2018w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2018-2025Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr III.23.2018
RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 28 grudnia 2018


w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2018-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. Przyjąć Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2018-2025, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dabrowa Chełmińska.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.Uzasadnienie 
Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.

W celu prowadzenia na terenie Gminy skutecznej polityki społecznej został opracowany dokument, która zawiera opis rzeczywistych zjawisk i problemów społecznych występujących na jej obszarze. Opracowana strategia ma umożliwić podejmowanie właściwych decyzji w zakresie rozwiązywania problemów społecznych na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska w perspektywie lat 2018-2025. Dzięki temu dokumentowi pomoc społeczna oraz pozostałe instytucje i podmioty działające na rzecz mieszkańców mają zapewniać swymi działaniami poprawę jakości życia lokalnej społeczności poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, zabezpieczenie bezpieczeństwa socjalnego i tworzenie równych szans rozwoju społecznego wszystkim mieszkańcom Gminy.

Załącznik do Uchwały (837kB) pdf

metryczka


Opublikował: Szymon Kalawski (4 stycznia 2019, 11:58:55)

Ostatnia zmiana: Szymon Kalawski (7 stycznia 2019, 08:29:57)
Zmieniono: Dodanie załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 215