Uchwała nr III.22.2018RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 28 grudnia 2018w sprawie uchwalenia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dąbrowa Chełmińska na lata 2019-2021Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) oraz art. 176 pkt 1 i art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 998, z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr III.22.2018
RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 28 grudnia 2018


w sprawie uchwalenia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dąbrowa Chełmińska na lata 2019-2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) oraz art. 176 pkt 1 i art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 998, z późn. zm.), uchwala się, co następuje:


     § 1. Uchwala się Program Wspierania Rodziny w Gminie Dąbrowa Chełmińska na lata 2019-2021, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.Uzasadnienie 
Zgodnie z art. 176 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998, z późn. zm.) do zadań własnych gminy należy opracowanie i realizacja 3 – letnich programów wsparcia rodziny. Natomiast w związku z art. 179 ust. 2, do kompetencji rady gminy należy uchwalanie 3-letniego gminnego programu wspierania rodziny.

W celu prowadzenia skutecznej polityki społecznej na rzecz dziecka i rodziny potrzebującej wsparcia wprowadzono na szczeblu gminnym konieczność sporządzenia i realizacji zadań zawartych w Programie wspierania rodziny na lata 2019-2021.
 
Program jest propozycją kompleksowych i zintegrowanych kierunków działań realizowanych w zakresie opieki nad dziećmi i rodzinami na obszarze gminy Dąbrowa Chełmińska. Działania wskazane w Programie opierają się na współpracy interdyscyplinarnej i współdziałaniu instytucji publicznych, służb społecznych, organizacji pozarządowych, Kościoła, a także innych środowisk i osób fizycznych uprawnionych do prowadzenia działalności na rzecz rodziny. 

Podstawowym celem Programu jest stworzenie systemu wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji, związanych z opieką, wychowaniem i skuteczną ochroną dzieci oraz przywracanie ich zdolności do prawidłowego funkcjonowania.


Załącznik do Uchwały (198kB) pdf

metryczka


Opublikował: Szymon Kalawski (4 stycznia 2019, 11:47:09)

Ostatnia zmiana: Szymon Kalawski (7 stycznia 2019, 08:31:17)
Zmieniono: Dodanie załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 215