Uchwała nr I.7.2018Rady Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 23 listopada 2018w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Na podstawie art. 18b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zmianami), § 38 ust. 1 pkt 1 Uchwały nr XLVI.417.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Dąbrowa Chełmińska (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2018 r., poz. 5472) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr I.7.2018
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 23 listopada 2018


w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska

Na podstawie art. 18b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zmianami), § 38 ust. 1 pkt 1 Uchwały nr XLVI.417.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Dąbrowa Chełmińska (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2018 r., poz. 5472) uchwala się, co następuje:


§ 1.
Powołać Komisję Skarg, Wniosków i Petycji  w następującym składzie:
1) Beata Niedziela,
2) Marek Kuśmierek,
3) Michał Bulczak,,
4) Karol Szczęsny,
5) Sławomir Szydło.
 
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
§ 3.
Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
 
 
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym Rada Gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych oraz wnioski i petycje składane przez mieszkańców. W tym celu powołuje Komisję skarg wniosków i petycji.
W skład Komisji, zgodnie z art. 18b ust. 2 wyżej cytowanej ustawy wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcję przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
Zasady i tryb działania Komisji skarg, wniosków i petycji określa statut gminy.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione i konieczne.

metryczka


Opublikował: Sławomir Zieliński (30 listopada 2018, 12:49:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 209