Uchwała nr XXXVII.333 2017Rady Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 28 grudnia 2017uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2018Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, poz. 2232) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243 ust. 1, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

Uchwała nr XXXVII.333 2017
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 28 grudnia 2017


uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, poz. 2232) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243 ust. 1, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)


Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1.
Dochody budżetu na 2018 rok w wysokości 40 036 995,15 zł, z tego:
1. dochody bieżące w kwocie     33 399 469,00 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie  6 637 526,15 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.
1.Wydatki budżetu na 2018 rok w wysokości 41 017 049,15 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:    
1) wydatki bieżące w wysokości 32 743 089,15 zł w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 14 984 342,08 zł,
b) dotacje w wysokości 1 519 220,00 zł,
c) wydatki na obsługę długu w wysokości 230 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 8 273 960,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:
a) dotacje w wysokości 70 000,00 zł.
2.2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 7 361 257,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
 
§ 3.
W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 128 656,00 zł, z tego:
1. rezerwa ogólna w wysokości 41 018,00 zł,
2. rezerwa celowa w wysokości 87 638,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
§ 4.
Deficyt budżetu w kwocie 980 054,00 zł, który zostanie pokryty przychodami  pochodzącymi z:
1. zaciągniętej pożyczki w WFOŚ i GW w kwocie 980 054,00 zł.
           
§ 5.
Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 211 306,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 231 252,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
 
§ 6.
1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7 912 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i Nr 7.
6.2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
6.3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 23 200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
§ 7.
Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości 1 590 043,00 zł, z tego:
1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 277 043,00 zł, w tym:
a) dotacje celowe w kwocie 412 843,00 zł,
b) dotacje podmiotowe w kwocie 864 200,00 zł,
2. dotacje celowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 313 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
 
§ 8.
Ustala się plan dochodów w wysokości 20 000,00 zł i wydatków związanych z finansowaniem zadań ochrony środowiska w wysokości 22 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.           

§ 9.
Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w wysokości 374 716,14 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.
 
§ 10.
Ustala się dochody w kwocie 105 120,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 85 120,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ustala się wydatki w kwocie 20 000,00 zł, na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 11.
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 480 054,00.zł, z tego na:
1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł,
2. finansowanie  planowanego deficytu budżetu w kwocie  980 054,00 zł.
 
§ 12.
Upoważnia się Wójta Gminy do:
1. zaciągania kredytów i pożyczek na:
a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł,
b) sfinansowanie planowego deficytu budżetu w kwocie 980 054,00 zł,
2. dokonywania zmian w budżecie polegających na:
a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia za stosunku pracy,
b) zmianach w planie wydatków inwestycyjnych w ramach jednego działu pomiędzy zadaniami z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań i odstąpienia od zadań zaplanowanych,
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy
4.  udzielania pożyczek w roku budżetowym do łącznej kwoty 50 000,00 zł.
 
§  13.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
§ 14.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Objaśnienia (470kB) pdf

Dochody budżetu - kliknij, aby pobrać (335kB) pdf
Wydatki budżetu - kliknij, aby pobrać (259kB) pdf
wydatki majątkowe - kliknij, aby pobrać (187kB) pdf
wydatki na programy i projekty -kliknij, aby pobrać (65kB) pdf
Przychody i rozchody budżetu - kliknij, aby pobrać (137kB) pdf
Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej - Dochody (143kB) pdf
Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej - Wydatki (152kB) pdf
Plan dochodów i wydatków - zadania zlecone: administracja rządowa (129kB) pdf
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (131kB) pdf
dotacje celowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych (205kB) pdf
Ochrona środowiska (138kB) pdf
Fundusz sołecki - kliknij, aby pobrać (201kB) pdf
Dochody i wydatki GPPiRPA (144kB) pdf


metryczka


Odpowiada za treść: Skarbnik Gminy
Opublikował: Sławomir Zieliński (10 stycznia 2018, 14:30:30)

Ostatnia zmiana: Sławomir Zieliński (10 stycznia 2018, 15:12:33)
Zmieniono: dodanie załączników

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 425