Uchwała nr XXXVI.326.2017Rady Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 14 grudnia 2017zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2017-2027Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz.2077), Rada Gminy uchwala, co następuje

Uchwała nr XXXVI.326.2017
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 14 grudnia 2017


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2017-2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz.2077), Rada Gminy uchwala, co następuje


§ 1.
W uchwale Nr XXV.210.2016 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2017- 2027  wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2027 zmienioną Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XXX.259.2017 z dnia 25 maja 2017r, Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XXXII.268.2017 z dnia 3 sierpnia 2017r., Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XXXIII.291.2017 z dnia 5 października 2017r., Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XXXV.311.2017 z dnia 15 listopada 2017r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§  2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
§  3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 
Uzasadnienie:
Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej spowodowana jest korektą następujących przedsięwzięć:
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1601C oraz części drogi powiatowej nr 1542C i drogi gminnej ul. Nowa w miejscowości Czarże polegającej na budowie ścieżki rowerowej relacji Dąbrowa Chełmińska – Czarże – Dębowiec oraz Dąbrowa Chełmińska – Janowo” – przewidywany koszt 4 490 200,00 zł ( 2018 – 177 405,00 zł; 4 182 795,00 zł)
- „ Budowa drogi gminnej w miejscowości Czarże ”- przewidywany koszt inwestycji 345 000,00 zł (2018 – 200 000,00 zł;  2019 – 145 000,00 zł).
 
Wprowadzono aktualizację załącznika Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć WPF do realizacji  w latach 2017-2020”.
 
W WPF dokonano także zmiany kwot dochodów i wydatków wynikających z Uchwały Nr XXXVI.325.2017  Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2017r.

Objaśnienie WPF - kliknij, aby pobrać (331kB) pdf
Załącznik nr 1 - kliknij, aby pobrać (3275kB) pdf
Załącznik nr 2 - kliknij, aby pobrać (119kB) pdf

metryczka


Opublikował: Sławomir Zieliński (20 grudnia 2017, 15:57:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 312