Uchwała nr XXXVI.324.2017Rady Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 14 grudnia 2017w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wałdowo Królewskie.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017 r. poz. 1073), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXVI.324.2017
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 14 grudnia 2017


w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wałdowo Królewskie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017 r. poz. 1073), uchwala się, co następuje:Rozdział 1
Przepisy ogólne
 
§  1.1. Po stwierdzeniu, że plan miejscowy nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Chełmińska, uchwalonego uchwałą Nr XXX.256.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 25 maja 2017 r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Wałdowo Królewskie, zwany dalej planem, w granicach określonych uchwałą Nr XVI.124.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 grudnia 2015 r.
2. Integralną część planu miejscowego stanowi rysunek planu w skali 1:1000, jako załącznik nr 1 do uchwały.
3. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
4.  Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. 1. Uchwała ustanawia obowiązujące na terenie objętym planem przepisy prawa miejscowego dotyczące przeznaczenia i sposobu zagospodarowania poszczególnych terenów oraz określa konieczne dla osiągnięcia zamierzonych celów - nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia.
2. Przepisy prawne niniejszej uchwały nie mogą być stosowane wybiórczo oraz w oderwaniu od ustaleń rysunku stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały. (kliknij, aby pobrać) (1069kB) pdf
 
§ 3.1. W realizacji miejscowego planu, oprócz ustaleń zawartych w niniejszej uchwale, mają zastosowanie przepisy odrębne wraz z aktami wykonawczymi.
2.  Każdy teren wydzielony liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania określony jest symbolem, składającym się kolejno z pomocniczego numeru terenu oraz liter zgodnie z oznaczeniami rysunku planu miejscowego stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 4. 1.     Na rysunku planu obowiązującymi ustaleniami są następujące oznaczenia graficzne:
1)     granica obszaru objętego planem;
2)     maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy;
3)     linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
4)     wymiary;
5)     symbole identyfikujące tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania:
a)     MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
b)     MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług,
c)     ZL – las,
d)     KDW – teren komunikacji – droga wewnętrzna,
e)     KDD – tereny dróg publicznych klasy dojazdowej.
2.   Oznaczenia graficzne znajdujące się na rysunku planu, niewymienione w ust. 1 i 2, mają charakter informacyjny.
3.     Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1)     planie – należy przez to rozumieć plan miejscowy określony w §1.1. niniejszej uchwały;
2)     przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz akta prawa stanowionego przez organy samorządu województwa i wojewodę;
3)     terenie – należy przez to rozumieć teren wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
4)     obiektach i urządzeniach infrastruktury technicznej – rozumie się przez to obiekty i urządzenia służące do odprowadzania ścieków, gromadzenia i odprowadzania wód opadowych i systemów drenażowych, zaopatrzenia w wodę; dostarczania ciepła, energii elektrycznej, gazu, umożliwiające wymianę informacji, transportu zbiorowego, utrzymania ulic, dróg i zieleni urządzonej i inne obiekty techniczne niezbędne dla prawidłowego zaspokajania potrzeb użytkowników;
5)     maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię na rysunku planu, wyznaczającą granicę części wewnętrznej terenu, której nie może przekroczyć żadna nadziemna część budynków na tym terenie, z wyłączeniem okapów i gzymsów o wysięgu do 0,8 m, oraz balkonów, galerii, tarasów, schodów zewnętrznych, pochylni i ramp o wysięgu do 1,3 m;
6)    usługach - należy przez to rozumieć wszelkiego rodzaju działalność usługową związaną z zaspokojeniem potrzeb mieszkańców i turystów, prowadzoną w budynku bądź lokalu spełniającym wymogi przepisów właściwych dla danej funkcji - w tym handel, działalność biurowa, gabinety lekarskie, gastronomia, hotelarstwo, informacje turystyczne, funkcje oświatowo-kulturalne, itp.;
7)    adaptacji – należy przez to rozumieć przystosowanie istniejących budynków, obiektów i urządzeń technicznych do funkcji określonej planem, w tym zmianę dotychczasowej funkcji z zachowaniem ustaleń niniejszej uchwały.
 
Rozdział 2
Ogólne zasady zagospodarowania obowiązujące na terenie objętym planem

§ 5. 1.  Ustalenia ogólne obowiązują dla wszystkich terenów w granicach obszaru objętego planem, o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej.
2.    Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania – według ustaleń szczegółowych.
3.    Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1)       dopuszcza się rozbudowę, przebudowę, nadbudowę oraz adaptację istniejących budynków z zachowaniem ustaleń niniejszego planu;
2)       zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie oraz zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z przepisami odrębnymi, z wyłączeniem inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej;
3)       wprowadza się zakaz lokalizacji budynków bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną;
4)       na poszczególnych działkach dopuszcza się realizację obiektów małej architektury ogrodowej oraz terenowych urządzeń rekreacji;
5)       obowiązuje zakaz budowy ogrodzeń pełnych oraz ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych;
6)       dopuszcza się możliwość łączenia działek budowlanych z uwzględnieniem zachowania linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach  zagospodarowania wskazanych na rysunku planu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
4.    Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz kształtowania krajobrazu:
1)       dopuszczalne poziomy natężenia pola elektrycznego, pola magnetycznego oraz wartość progowa poziomu hałasu dla poszczególnych terenów według ich przeznaczenia – zgodnie z przepisami odrębnymi;
2)       projektowane użytkowanie i zagospodarowanie terenu nie może stanowić źródła zanieczyszczeń dla środowiska wodno-gruntowego;
3)       zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych i przydrożnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;
4)       należy chronić istniejący drzewostan poprzez wkomponowanie w zagospodarowanie działki, usuwanie drzew podlega ograniczeniu i może nastąpić jedynie w przypadku realizacji zabudowy, uzasadnionej wycinki o charakterze pielęgnacyjnym, realizacji docelowego układu drogowego i inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia.
5.    Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej: należ stosować przepisy odrębne.
6.    Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: nie występuje potrzeba określenia.
7.    Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalna i minimalna intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalna wysokość zabudowy, minimalna liczba miejsc do parkowania w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów – według ustaleń szczegółowych.
8.    Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa:
1)       granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie przyrody - obszar objęty planem znajduje się w Nadwiślańskim Parku Krajobrazowym, należy stosować przepisy odrębne;
2)       granice i sposoby zagospodarowania terenów leśnych, podlegających ochronie na podstawie przepisów o lasach - określono w ustaleniach szczegółowych planu, dotyczących terenu oznaczonego symbolem 6ZL;
3)       granice i sposoby zagospodarowania terenów wód powierzchniowych podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych dotyczących ochrony wód - nie występują; 
4)       tereny górnicze - nie występują;
5)       udokumentowane złoża kopalin - nie występują;
6)       obszary szczególnego zagrożenia powodzią - nie występują;
7)       obszary osuwania się mas ziemnych - nie występują;
8)       krajobrazy priorytetowe określone w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa – dla obszaru województwa nie sporządzono audytu krajobrazowego, krajobrazy priorytetowe nie występują w planie zagospodarowania przestrzennego województwa.
9.    Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym: nie występuje potrzeba określania.
10.  Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie występuje potrzeba określania.
11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1)     dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej;
2)     w przypadku lokalizacji obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej obowiązuje nakaz udostępniania terenu do celów eksploatacji, konserwacji i w razie awarii;
3)     obsługa komunikacyjna - poprzez drogę publiczną klasy dojazdowej i drogi publiczne zlokalizowane poza granicą obszaru objętego planem oraz drogi wewnętrzne – zgodnie z rysunkiem planu;
4)     zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w wodę: z istniejącej i projektowanej gminnej sieci wodociągowej uzbrojonej w zasuwy i hydranty przeciwpożarowe w ilości zgodnej z przepisami odrębnymi, dopuszcza się ujęcia własne;
5)     zasady obsługi w zakresie kanalizacji sanitarnej:
a) odprowadzenie ścieków sanitarnych do projektowanej gminnej sieci kanalizacji sanitarnej,
b)  do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się tymczasowo gromadzenie ścieków w szczelnych zbiornikach bezodpływowych na nieczystości płynne lub przydomowe oczyszczalnie ścieków usytuowane na działkach, z zachowaniem przepisów odrębnych;
6)     zasady obsługi w zakresie kanalizacji deszczowej:
a) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do gruntu zgodnie z przepisami odrębnymi,
b) dopuszcza się budowę kanalizacji deszczowej;
7)     zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną: z wykorzystaniem indywidualnych urządzeń zasilanych gazem, energią elektryczną lub innych paliw i technologii, w tym pochodzących ze źródeł energii odnawialnej, z wyłączeniem lokalizacji elektrowni wiatrowych, z zachowaniem przepisów odrębnych;
8)     zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
a)   zasilanie z istniejących i projektowanych linii kablowych,
b)   złącza energetyczne lokalizować w linii ogrodzenia na terenie działki budowlanej;
9)    zasady zaopatrzenia w gaz:
a) zaopatrzenie w gaz z indywidualnych źródeł, z zachowaniem przepisów odrębnych,
b) dopuszcza się budowę sieci gazowej, w przypadku jej realizacji podłączenie z zachowaniem przepisów odrębnych;
10)    zasady obsługi w zakresie odpadów: gromadzenie odpadów stałych w zamykanych, przenośnych pojemnikach do czasowego gromadzenia tych odpadów, w ilości dostosowanej do potrzeb, zlokalizowanych z zachowaniem estetyki i izolacji, z zapewnieniem odpowiedniego dostępu dla ich wywozu, z zachowaniem przepisów odrębnych;
11)    dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbudowę urządzeń melioracji szczegółowej zgodnie z przepisami odrębnymi.
12.    Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: do czasu realizacji ustaleń planu dopuszcza się użytkowanie terenów na dotychczas obowiązujących zasadach.
13.    Wysokość stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości dla terenów:
1)     MN – 30 %,
2)     MN/U – 30%,
3)     KDW, KDD, ZL – 1 %.
Rozdział 3
Szczegółowe zasady zagospodarowania obowiązujące
na terenie objętym planem
§6.1. Przeznaczenie terenów: w granicach obszaru objętego planem wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – określone liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania na rysunku planu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, oznaczone symbolami 1MN, 4MN i 5MN.
2. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalna i minimalna intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalna wysokość zabudowy, minimalna liczba miejsc do parkowania w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów:
1)       wysokość zabudowy: maksymalnie 10,0 m;
2)       budynki do dwóch kondygnacji nadziemnych z dopuszczeniem podpiwniczenia;
3)       na poszczególnych działkach dopuszcza się lokalizację budynków mieszkalnych, gospodarczych i garażowych wolno stojących lub zespolonych ze sobą;
4)       geometria dachów: dwu bądź wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 20O do 45O;
5)       obowiązujący kierunek głównej kalenicy: w układzie równoległym lub prostopadłym do frontu działki;
6)       wskaźnik intensywności zabudowy: minimum 0,05 - maksymalnie 1,0;
7)       budynki należy lokalizować z zachowaniem maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy według rysunku planu;
8)       wymagany udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 50% powierzchni działki budowlanej pozostawić ekologicznie czynnej, niezabudowanej i nieutwardzonej;
9)       obszar przeznaczony pod zabudowę, dojścia, dojazdy, miejsca postojowe, utwardzone nawierzchnie nie powinien przekraczać 50% powierzchni terenu lub działki;
10)    minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji:
a)     co najmniej 2 miejsca parkingowe na 1 lokal mieszkalny,
b)     sposób realizacji – w granicach działki budowlanej jako stanowiska odkryte lub wbudowane w budynki;
11)    miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową: nie występuje potrzeba określenia;
12)    minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej – 1000 m2, w przypadku działek narożnych dopuszcza się odstępstwo do 20%.
 
§7.1. Przeznaczenie terenu: w granicach obszaru objętego planem wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług – określone liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania na rysunku planu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, oznaczone symbolem 10MN/U.
2. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalna i minimalna intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalna wysokość zabudowy, minimalna liczbę miejsc do parkowania w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów:
1)       wysokość zabudowy: maksymalnie 10,0 m;
2)       budynki do dwóch kondygnacji nadziemnych z dopuszczeniem podpiwniczenia;
3)       na poszczególnych działkach dopuszcza się lokalizację budynków mieszkalnych, usługowych, gospodarczych i garażowych wolno stojących lub zespolonych ze sobą;
4)       funkcja mieszkaniowa może występować samodzielnie lub funkcje mogą występować wspólnie, maksymalny udział funkcji usługowej - 40% sumy powierzchni całkowitej zabudowy;
5)       geometria dachów: dwu bądź wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 20O do 45O;
6)       obowiązujący kierunek głównych kalenic budynków: w układzie równoległym lub prostopadłym względem siebie;
7)       wskaźnik intensywności zabudowy: minimum 0,05 - maksymalnie 0,8;
8)       wymagany udział powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej: minimum 40% powierzchni działki budowlanej pozostawić ekologicznie czynnej, niezabudowanej i nieutwardzonej;
9)       obszar przeznaczony pod zabudowę, dojścia, dojazdy, miejsca postojowe, utwardzone nawierzchnie nie powinien przekraczać 60% powierzchni terenu lub działki;
10)    minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji:
a)     co najmniej 2 miejsca parkingowe na 1 lokal mieszkalny,
b)     sposób realizacji – w granicach działki budowlanej jako stanowiska odkryte lub wbudowane w budynki,
c)     co najmniej 1 miejsce parkingowe na każde 100 m2 powierzchni użytkowej usług;
11)    miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową: minimum jedno miejsce parkingowe na każde 100 m2 powierzchni obiektów usługowych.
 
§ 8.1. Przeznaczenie terenu: w granicach obszaru objętego planem wyznacza się tereny komunikacji - droga wewnętrzna, określone liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania na rysunku planu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, oznaczone symbolami 2KDW, 3KDW, 7KDW.
2.   Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalna i minimalna intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalna wysokość zabudowy, minimalna liczbę miejsc do parkowania w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów:
1)       szerokość w liniach rozgraniczających:
a)        2 KDW – 10,0 m,
b)        3KDW, 7KDW – 6,0 m, drogi zakończone placami manewrowymi o wymiarach  zgodnie z rysunkiem planu;
2)       dopuszcza się przebudowę istniejącego lub budowę nowego uzbrojenia technicznego niezwiązanego z ruchem drogowym;
3)       obowiązuje zakaz wznoszenia obiektów kubaturowych nie związanych z infrastrukturą techniczną.
§ 9.1. Przeznaczenie terenu: w granicach obszaru objętego planem wyznacza się tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, określone liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania na rysunku planu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, oznaczone symbolami 8KDD, 9KDD, 11KDD.
2.     Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalna i minimalna intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalna wysokość zabudowy, minimalna liczbę miejsc do parkowania w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów:
1)       poszerzenie pasa drogowego drogi dojazdowej w liniach rozgraniczających o szerokości – zgodnie z rysunkiem planu;
2)       dopuszcza się przebudowę istniejącego lub budowę nowego uzbrojenia technicznego niezwiązanego z ruchem drogowym;
3)       obowiązuje zakaz wznoszenia obiektów kubaturowych nie związanych z infrastrukturą techniczną.
§ 10.1. Przeznaczenie terenu: w granicach obszaru objętego planem wyznacza się lasy, określone liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania na rysunku planu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, oznaczone symbolem 6ZL.
2.   Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalna i minimalna intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalna wysokość zabudowy, minimalna liczbę miejsc do parkowania w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów: nie dotyczy, obowiązują przepisy odrębne.
 
Rozdział 4
Zmiany w obowiązujących przepisach

§ 11. W zakresie objętym niniejszą uchwałą traci moc:
1)       uchwała Nr VIII/36/99 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Chełmińska oraz zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa Zabasta w Ostromecku (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. Nr 42, poz. 351 z dnia 6.07.1999 r.);
2)       uchwała Nr XII/94/99 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w gminie Dąbrowa Chełmińska oraz zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Chełmińska (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. Nr 20, poz. 142 z dnia 09.05.2000 r.).
Rozdział 4
Przepisy końcowe
§ 12.    Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.
§ 13.    Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej.
§ 14.    Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego


Uchwała z załącznikami tekstowymi - kliknij, aby pobrać (477kB) pdf
załącznik nr 1 do uchwały. (kliknij, aby pobrać) (1069kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 5436 z dnia 2017-12-27

metryczka


Opublikował: Sławomir Zieliński (20 grudnia 2017, 15:44:04)

Ostatnia zmiana: Barbara Gandziarowska (2 stycznia 2018, 10:22:35)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 474