Uchwała nr XXXVI.323.2017Rady Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 14 grudnia 2017w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wałdowo Królewskie Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1073) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXVI.323.2017
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 14 grudnia 2017


w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wałdowo Królewskie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1073) uchwala się, co następuje:


§ 1.
Nie uwzględnia się uwagi złożonej w dniu 09.11.2017 r. przez Państwa  Ziółkowskich, wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wałdowo Królewskie.
 
§ 2.
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
§ 4.
Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
UZASADNIENIE
 
Na podstawie art. 17 ust. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 1073), w dniu 09.11.2017 r. Państwo Ziółkowscy wnieśli sprzeciw do wyłożonego do publicznego wglądu w drugim terminie (tj. w dniach od 29 września 2017 r. do 31 października 2017 r.) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wałdowo Królewskie. Uwaga zgodnie z art. 17 ust. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 1073), została przedstawiona Radzie Gminy Dąbrowa Chełmińska.

Zgłaszającym uwagę udzielono wyjaśnienia w pisemnej odpowiedzi.

Wniesiony sprzeciw dotyczy braku zgody na projektowaną drogę wewnętrzną prowadzoną po połowie własności między granicą działki 52/2 z działką nr 51. Wniosek o wprowadzenie drogi wewnętrznej przy granicy z lasem. Pozostawienie funkcji rolnej w przypadku nie uwzględnienia uwagi.

Celem opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest ustalenie przeznaczenia terenu, wyznaczenie systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. Organ odpowiedzialny za kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy (art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) chcąc stać na straży ładu przestrzennego oraz poszanowanie własności wszystkich mieszkańców gminy musi dążyć do stanowienia czytelnego prawa miejscowego z jasno określonym sposobem i warunkami zagospodarowania przestrzennego wnioskowanego terenu, ale również terenów znajdujących się w strefie oddziaływania projektowanej inwestycji. Wyznaczając w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną należy określić obsługę komunikacyjną wszystkich terenów. Wprowadzenie drogi wewnętrznej wzdłuż terenów leśnych uniemożliwiłoby obsługę komunikacyjną terenu 4MN, wobec czego należałoby zaprojektować drugą równoległą drogę wewnętrzną dla obsługi działek powstałych w wyniku podziału dz. nr ewid. 51 (teren 4MN). Takie rozwiązanie jest kompletnie bezzasadne. Niekorzystne także dla samego wnioskującego o wprowadzenie zmiany, bowiem działki powstałe w wyniku podziału działki nr 52/2 graniczyłyby z dwóch stron z drogami, przez co straciłyby na atrakcyjności. Przyjęte rozwiązanie przewiduje atrakcyjne działki - z punktu widzenia nabywcy, graniczące z terenami leśnymi z jednoczesnym dostępem do drogi. Przedłożone do publicznego wglądu rozwiązanie jest najbardziej optymalnym i ekonomicznie uzasadnionym przede wszystkim dla właścicieli działek o nr ewid. 52/2 i 51 (droga prowadzona wzdłuż granicy dwóch nieruchomości o jednakowej  szerokości z obu stron), ale także z punktu widzenia zarówno racjonalnego i oszczędnego gospodarowania gruntami jak również w przyszłości możliwości budowy sieci infrastruktury technicznej (np. wodociąg i kanalizacja) na terenie objętym planem.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie przesądza o własności dróg wewnętrznych. Drogi wewnętrzne mogą stanowić własność jednej osoby, współwłasność wielu osób, mogą być też docelowo wykupione przez gminę.
 
W zakresie pozostawienia funkcji rolnej terenu stwierdzono brak uzasadnienia. Zgodnie z obowiązującym studium uchwalonym uchwałą Nr XXX.256.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 25 maja 2017 r. teren – ze względu na swoje położenie w zainwestowanej części obrębu Wałdowo Królewskie na terenie Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego, a także przy drogach publicznych, jak również ze względu na grunty rolne o niskiej bonitacji gleb, objęty został zamiarem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i wskazany jako potencjalny teren rozwojowy miejscowości.  Brak porozumienia sąsiedzkiego nie stanowi uzasadnienia dla pozostawienia pasa terenów rolnych (gruntów rolnych niskiej przydatności dla rolnictwa) w środku projektowanego osiedla mieszkaniowego. Jednocześnie wskazuje się, iż do czasu realizacji ustaleń planu dopuszcza się użytkowanie terenów na dotychczas obowiązujących zasadach.

metryczka


Opublikował: Sławomir Zieliński (20 grudnia 2017, 15:34:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 257