Uchwała nr XXXVI.321.2017Rady Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 14 grudnia 2017w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wałdowo Królewskie Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1073) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXVI.321.2017
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 14 grudnia 2017


w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wałdowo Królewskie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1073) uchwala się, co następuje:


§ 1.
Nie uwzględnia się uwagi złożonej w dniu 03.08.2017 r. przez Pana R. Katarzyńskiego, wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wałdowo Królewskie.
 
§ 2.
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
§ 4.
Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


UZASADNIENIE
 
Na podstawie art. 17 ust. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 1073), w dniu 03.08.2017 r. Pan R. Katarzyński wniósł  sprzeciw do wyłożonego do publicznego wglądu w pierwszym terminie (tj. w dniach od 14 czerwca 2017 r. do 14 lipca 2017 r.) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wałdowo Królewskie. Uwaga zgodnie z art. 17 ust. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 1073), została przedstawiona Radzie Gminy Dąbrowa Chełmińska.

Zgłaszającemu uwagę udzielono wyjaśnienia w pisemnej odpowiedzi.

Wniesiony sprzeciw dotyczy braku zgody na „wszelkie prace techniczne uzbrojenia” przez teren działki  nr ewid. 56. Działka nr ewid. 56 położona jest poza granicą obszaru objętego opracowaniem. W związku z faktem, iż ustalenia planu odnoszą się wyłącznie do terenów objętych granicą opracowania uwaga jest bezzasadna.

metryczka


Opublikował: Sławomir Zieliński (20 grudnia 2017, 15:27:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 218