Uchwała nr XXXVI.319.2017Rady Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 14 grudnia 2017w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wałdowo KrólewskieNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017r. poz. 1073) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXVI.319.2017
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 14 grudnia 2017


w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wałdowo Królewskie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017r. poz. 1073) uchwala się, co następuje:


§ 1.
Nie uwzględnia się uwagi złożonej w dniu 24.10.2017 r. przez Panią K. Tynkiewicz, wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wałdowo Królewskie.
 
§ 2.
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
§ 4.
Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
 
 
 
 


 
 
UZASADNIENIE
 
Na podstawie art. 17 ust. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 1073), w dniu 24.10.2017 r. Pani K. Tynkiewicz wniosła  sprzeciw do wyłożonego do publicznego wglądu w drugim terminie (tj. w dniach od 29 września 2017 r. do 31 października 2017 r.) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wałdowo Królewskie. Uwaga zgodnie z art. 17 ust. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 1073), została przedstawiona Radzie Gminy Dąbrowa Chełmińska.

Zgłaszającemu uwagę udzielono wyjaśnienia w pisemnej odpowiedzi.
Wniesiony sprzeciw dotyczy braku zgody by droga wewnętrzna 7KDW przebiegała do działki nr  
52/2.

Celem opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest ustalenie przeznaczenia terenu, wyznaczenie systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.
Organ odpowiedzialny za kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy (art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) chcąc stać na straży ładu przestrzennego oraz poszanowanie własności wszystkich mieszkańców gminy musi dążyć do stanowienia czytelnego prawa miejscowego z jasno określonym sposobem i warunkami zagospodarowania przestrzennego wnioskowanego terenu, ale również terenów znajdujących się w strefie oddziaływania projektowanej inwestycji. Wyznaczając w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną należy jednocześnie określić obsługę komunikacyjną wszystkich  terenów. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie przesądza o własności dróg wewnętrznych. Drogi wewnętrzne mogą stanowić własność jednej osoby, współwłasność wielu osób, mogą być też docelowo wykupione przez gminę.

W związku z powyższym uwaga jest bezzasadna.

metryczka


Opublikował: Sławomir Zieliński (20 grudnia 2017, 15:21:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 203