Uchwała nr XXXV.307.2017Rady Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 15 listopada 2017w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomościNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) i art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych [1] (t.j. Dz.U. z 2017 poz.1785 ) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. (M.P., poz.800) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXV.307.2017
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 15 listopada 2017


w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) i art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych [1] (t.j. Dz.U. z 2017 poz.1785 ) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. (M.P., poz.800) uchwala się, co następuje:


§ 1.
Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska:

1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,71 zł od 1 m² powierzchni;
b) pod wodami powierzchniowymi  stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,33 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,32 zł od 1 m² powierzchni;
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia  9 października  2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz.1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 2,98 zł od 1 m² powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,74 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 20,20 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,50 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,90 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
3) od budowli – 2 %  ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7.
 
§ 2.
1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
 
1) budynki lub ich części, grunty oraz budowle zajęte na potrzeby działalności w zakresie:
a) opieki społecznej,
b) kultury i sportu,
c) ochrony przeciwpożarowej, zajęte na prowadzenie nieodpłatnej działalności statutowej;
d) udzielania świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,

2. Zwolnienia o których mowa w ust. 1 pkt 1 nie obejmują budynków lub ich części i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.

§ 4.
Traci moc Uchwała Nr XXIII.202.2016 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 listopada 2016 roku sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości ( Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 poz.4320).

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

§ 6.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 

Uzasadnienie
     
Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U.2017 poz.1785) do kompetencji Rady Gminy należy określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Zaproponowane w uchwale stawki podatku od nieruchomości uwzględniają wysokości stawek maksymalnych wynikających z Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia  28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. (M.P., poz. 800).
W związku z powyższym przyjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu jest w pełni uzasadnione.


[1]
Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 4511 z dnia 2017-11-22

metryczka


Opublikował: Sławomir Zieliński (21 listopada 2017, 13:53:10)

Ostatnia zmiana: Barbara Gandziarowska (23 listopada 2017, 13:10:03)
Zmieniono: publikacja Dz.U.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 290