NULL string(0) ""

Uchwała nr LIX.543.2023RADY GMINY DABROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 6 września 2023 w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane na realizację zadania pn. „Remont dachu nad wieżą kościoła parafialnego pw. św. Wojciecha i św. Katarzyny w Boluminku”Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, 572 i 1463), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022 r. poz. 840 oraz z 2023 r. poz. 951) oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407 i 1641), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LIX.543.2023
RADY GMINY DABROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 6 września 2023


w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane na realizację zadania pn. „Remont dachu nad wieżą kościoła parafialnego pw. św. Wojciecha i św. Katarzyny w Boluminku”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, 572 i 1463), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022 r. poz. 840 oraz z 2023 r. poz. 951) oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407 i 1641), uchwala się, co następuje:


        § 1. Udziela się dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Wojciecha i św. Katarzyny w Boluminku w kwocie 16.000,00 zł na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, jako wkład własny, w ramach realizacji zadania: „Remont dachu nad wieżą kościoła parafialnego pw. św. Wojciecha i św. Katarzyny w Boluminku”.


      § 2. Dotacja, o której mowa w § 1 zostanie wypłacona pod warunkiem otrzymania przez Gminę Dąbrowa Chełmińska dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 
         § 3. Szczegółowe zasady udzielenia i rozliczenia dotacji celowej, o której mowa w § 1 zostaną określone w umowie o dotację zawartej pomiędzy Gminą Dąbrowa Chełmińska, a Parafią Rzymskokatolicką pw. św. Wojciecha i św. Katarzyny w Boluminku.
 
        § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
       § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
    
Uzasadnienie
 
Gmina Dąbrowa Chełmińska wystąpiła w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z wnioskiem o udzielenie dotacji na remont dachu  nad wieżą kościoła parafialnego pw. św. Wojciecha i św. Katarzyny w Boluminku.
Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków może być przyznane jedynie w przypadku posiadania udziału własnego na realizację zadania inwestycyjnego w wysokości nie mniejszej niż 2% wartości zadania inwestycyjnego. Przewidywane koszty ww. zadania wynoszą 800.000,00 zł.
Mając na uwadze powyższe, w celu zapewnienie udziału własnego na realizację zadania inwestycyjnego, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
 

metryczka


Opublikował: Barbara Piórkowska (13 września 2023, 14:35:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 95