NULL string(0) ""

Uchwała nr LIX.542.2023RADY GMINY DABROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 6 września 2023w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn. „Remont dachu nad wieżą kościoła parafialnego pw. św. Wojciecha i św. Katarzyny w Boluminku” Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, 572 i 1463), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022 r. poz. 840 oraz z 2023 r. poz. 951) oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407 i 1641), w związku z uchwałą Rady Ministrów nr 232/2022 z 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LIX.542.2023
RADY GMINY DABROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 6 września 2023


w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn. „Remont dachu nad wieżą kościoła parafialnego pw. św. Wojciecha i św. Katarzyny w Boluminku”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, 572 i 1463), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022 r. poz. 840 oraz z 2023 r. poz. 951) oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407 i 1641), w związku z uchwałą Rady Ministrów nr 232/2022 z 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, uchwala się, co następuje:


     § 1. Udziela się dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Wojciecha i św. Katarzyny w Boluminku w kwocie 784.000,00 zł na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, na realizację zadania pn. „Remont dachu nad wieżą kościoła parafialnego pw. św. Wojciecha i św. Katarzyny w Boluminku”.

      § 2. Dotacja, o której mowa w § 1 zostanie wypłacona pod warunkiem otrzymania przez Gminę Dąbrowa Chełmińska dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

      § 3. Szczegółowe zasady udzielenia i rozliczenia dotacji celowej, o której mowa
w § 1 zostaną określone w umowie o dotację zawartej pomiędzy Gminą Dąbrowa Chełmińska,
a Parafią Rzymskokatolicką pw. św. Wojciecha i św. Katarzyny w Boluminku.
 
     § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
     § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
Uzasadnienie
Gmina Dąbrowa Chełmińska wystąpiła w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z wnioskiem o udzielenie dotacji na remont dachu nad wieżą kościoła parafialnego pw. św. Wojciecha i św. Katarzyny w Boluminku.
Gmina Dąbrowa Chełmińska otrzymała z Banku Gospodarstwa Krajowego wstępną promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków nr RPOZ/2022.1393/PolskiLad do kwoty 784.000,00 zł.
Wypłata dotacji nastąpi pod warunkiem otrzymania przez Gminę Dąbrowa Chełmińska dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 
Mając na uwadze powyższe podjęcie niniejszej uchwały, jest uzasadnione.

metryczka


Opublikował: Barbara Piórkowska (13 września 2023, 14:32:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 159