Uchwała nr XLVI.433.2022RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 10 sierpnia 2022w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na 2022 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. D oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634) oraz art. 31a, art. 31b, art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 584, 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1161 i 1383), uchwala się co następuje:

Uchwała nr XLVI.433.2022
RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 10 sierpnia 2022


w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. D oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634) oraz art. 31a, art. 31b, art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 584, 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1161 i 1383), uchwala się co następuje:


       § 1. W uchwale Nr XXXVIII.361.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia                 22 grudnia  2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na 2022 rok zmienionej Uchwałą Nr XXXIX.374.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 19 stycznia 2022 r., Uchwałą Nr XL.382.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 2 marca 2022 r., Uchwałą Nr XLI.396.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 31 marca 2022 r., Uchwałą nr XLII.398.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 kwietnia 2022 r., Uchwałą Nr XLIII.405.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 kwietnia 2022 r., Uchwałą Nr XLIV.407.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 13 maja 2022 r., Zarządzeniem Nr 0050.32.2022 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 maja 2022 r., Zarządzeniem Nr 0050.41.2022 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 czerwca 2022 r., Uchwałą Nr XLV.427.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 czerwca 2022 r., Zarządzeniem Nr 0050.44.2022 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 czerwca 2022 r., Zarządzeniem Nr 0050.49.2022 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 lipca 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:
 
    1) § 1. Otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu na 2022 rok w wysokości 53 254 922,18  zł zwiększa się o kwotę       376 568,95 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 53 631 491,13 zł, z tego:
1. Dochody bieżące w kwocie 46 280 811,24 zł
2. Dochody majątkowe w kwocie 7 350 679,89 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.”.
 
    2) § 2. Otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2022 rok w wysokości 56 378 736,26 zł  zwiększa się  o kwotę       376 568,95 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 56 755 305,21 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 45 361 262,41 zł, w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 20 525 744,20 zł,
b) dotacje w wysokości 2 153 371,72 zł,                                                   
c) wydatki na obsługę długu w wysokości 230 000,00 zł;
2)  wydatki majątkowe w wysokości 11 394 042,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:
 a) dotacje w wysokości 42 000,00 zł.
2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2 713 484,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”.
 
3) § 6. Otrzymuje brzmienie:
 „§ 6.1. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej        i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8 196 613,30 zł, zgodnie z załącznikiem          Nr 6.
 2. Określa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8 196 613,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
 4. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  w wysokości  33 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”.
 
4) § 7. Otrzymuje brzmienie:
§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości 2 200 535,87 zł, z tego:
1.   Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 696 463,87 zł, w tym:
     1) dotacje celowe w kwocie 699 463,87 zł,
     2) dotacje podmiotowe w kwocie 997 000,00 zł,
2. Dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości 504 072,00 zł, w tym:
     1) dotacje celowe w kwocie 471 300,00 zł,
     2) dotacje podmiotowe w kwocie 32 772,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.”.
 
5) § 12. Otrzymuje brzmienie:
„§ 12.1 Ustala się plan dochodów i wydatków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 320 508,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.
2. Ustala się plan dochodów i wydatków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 2 039 645,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 16.”.
 
            §  2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
           § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i  podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
 
     
Uzasadnienie do Uchwały Nr XLVI.433.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska  z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Zwiększa się dochody i  wydatki oraz dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:
 
DOCHODY
010-01008 § 2330 (Melioracje wodne):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 5 000,00 zł - dotacja celowa z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na pomoc finansową w formie dotacji  dla Gminnej Spółki Wodnej w Dąbrowie Chełmińskiej na bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych
 
010-01095 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 9 689,02 zł ogółem, w tym:
§  0750 (dochody z najmu i dzierżawy) 2 404,47 zł
§ 0770 (wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnej) 7 284,55 zł
 
600-60004 § 2170 (Lokalny transport zbiorowy):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 17 000,00 zł środki z Funduszu Przewozów Autobusowych z przeznaczeniem na realizację publicznego transportu zbiorowego
 
700-70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 2 772,97 zł ogółem, w tym:
§ 0920 (pozostałe odsetki) 600,00 zł
§ 0940 (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) 276,00 zł
§ 0970 (wpływy z różnych dochodów) 1 896,97 zł
 
750-75023 (Urzędy Gmin):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1 535,03 zł ogółem, w tym:
§ 0830 (wpływy z usług) 1 500,00 zł
§ 0940 (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) 35,03 zł
 
754-75495 § 0970 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 260 736,00 zł (środki z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy)
 
756-75601 § 0910 (Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 22,98 zł (odsetki od nieterminowych wpłat podatku)
 
756-75615 § 0500 (Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,  podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych                  i innych jednostek organizacyjnych):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 2 500,00 zł (podatek od czynności cywilnoprawnych)
 
756-75616 § 0430 (Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 500,00 zł (opłata targowa)
 
    
756-75618 (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 5 200,00  zł ogółem, w tym:
§ 0690 (wpływy z różnych opłat) 5 000,00 zł
§ 0920 (pozostałe odsetki) 200,00 zł
 
801-80104 § 0830 (Przedszkola):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 13 300,00 zł (wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie gminy)
 
801-80153 § 2010 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych)
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 18 221,95 zł  zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.54.2022 z dnia 8 sierpnia 2022 r.
 
852-85295 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 39 770,00 zł ogółem, w tym:
§ 2010 (dotacja celowa zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.2.50.2022 z dnia 22 lipca 2022 r.) 37 270,00 zł
§ 2057 (dotacja celowa z przeznaczeniem na realizacje projektu pn. „Kujawsko –Pomorska Teleopieka”) 2 500,00 zł
 
855-85513 § 2010 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 321,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.47.2022 z dnia 1 lipca 2022 r.)
 
 
WYDATKI
010-01008 § 2830 (Melioracje wodne):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 5 000,00 zł dotacja celowa z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na pomoc finansową w formie dotacji  dla Gminnej Spółki Wodnej w Dąbrowie Chełmińskiej na bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych
 
400-40002 (Dostarczanie wody):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 25 000,00 zł ogółem, w tym:
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 15 000,00 zł
§ 4270 (zakup usług remontowych) 5 000,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 5 000,00 zł
 
600-60004 § 4300 (Lokalny transport zbiorowy):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 20 000,00 zł środki z przeznaczeniem na realizację publicznego transportu zbiorowego
 
600-60016 § 4210 (Drogi publiczne gminne):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 10 100,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia)
 
750-75023 (Urzędy Gmin):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 11 300,00 zł ogółem, w tym:
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 10 000,00 zł
§ 4440 (odpis na ZFŚS) 1 300,00 zł
 
 
750-75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 10 000,00 zł ogółem, w tym:
§ 4190 (nagrody konkursowe) 500,00 zł
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 1 000,00 zł
§ 4220 (zakup środków żywności) 1 000,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 3 800,00 zł
§ 4410 (podróże służbowe krajowe) 3 700,00 zł
 
750-75085 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 7 500,00 zł ogółem, w tym:
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 3 500,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 4 000,00 zł
 
754-75421 § 4300 (Zarządzanie kryzysowe):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 8 000,00 zł (zakup usług pozostałych)
 
754-75495 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 260 736,00 zł ogółem, w tym:
§ 3030 (różne wydatki na rzecz osób fizycznych) 260 000,00 zł
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 600,00 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 98,00 zł
§ 4120 (składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 14,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 24,00 zł
 
801-80101 (Szkoły Podstawowe):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 14 020,00 zł ogółem, w tym:
§ 4240 (zakup środków dydaktycznych i książek) 4 020,00 zł
§ 4260 (zakup energii) 10 000,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 10 000,00 zł § 4210 (zakup materiałów                       i wyposażenia)
 
801-80153  (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych)
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 18 221,95 zł  ogółem, w tym:
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 28,76 zł
§ 4240 (zakup środków dydaktycznych i książek) 18 041,54 zł
§ 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) 151,65 zł
 
852-85295 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 39 770,00 zł ogółem, w tym:
§ 3110 świadczenia społeczne) 36 637,00 zł
§ 4017 (wynagrodzenia osobowe) 2 000,00 zł
§ 4117 (składki na ubezpieczenie społeczne) 344,40 zł
§ 4127 (składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 49,00 zł
§ 4217 (zakup materiałów i wyposażenia) 106,60  zł
§ 4300 (zakup materiałów i wyposażenia) 633,00 zł
 
854-85416 § 3240 (Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 7 500,00 zł (stypendia dla uczniów)
 
855-85504 (Wspieranie rodziny):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3 160,00 zł ogółem, w tym:
§ 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 70,00 zł
§ 4410 (podróże służbowe krajowe) 3 090,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 3 160,00 zł ogółem, w tym:
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 2 000,00 zł
§ 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) 160,00 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 500,00 zł
§ 4710 (wpłaty na PPK) 500,00 zł
 
855-85513 § 4130 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 321,00 zł (składki na ubezpieczenie zdrowotne)
 
855-85516  § 2830 (System opieki nad dziećmi do lat 3):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 13 200,00 zł (dotacja celowa dla podmiotu świadczącego usługi w zakresie opieki nad dziećmi najmłodszymi nieobjętymi opieką przedszkolną - żłobki)
 
900-90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 5 000,00 zł (§ 4300 zakup dostępu do programu System ECOSanity – system kontroli procesu odbioru, transportu i zrzutu nieczystości płynnych z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 25 000,00 zł ogółem, w tym:
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 15 000,00 zł
§ 4270 (zakup usług remontowych) 10 000,00 zł
 
900-90003 § 4300 (Oczyszczanie miast i wsi):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 17 000,00 zł (zakup usług pozostałych)
 
900-90004 § 4390 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 500,00 zł (wykonanie ekspertyzy dendrologicznej dla dębu wnioskowanego do objęcia ochroną jako pomnik przyrody)
 
900-90095 § 4220 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 8 000,00 zł (zakup karmy dla zwierząt bezdomnych)
 
921-92109 § 2480 (Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 37 000,00 zł (zwiększenie dotacji podmiotowej dla GOKIS w Dąbrowie Chełmińskiej).
 
Zmian w budżecie dokonano na podstawie otrzymanych decyzji, złożonych wniosków przez pracowników Urzędu Gminy i Kierowników jednostek organizacyjnych oraz planowanego wykonania.


ZAŁĄCZNIKI

Załącznik Nr 1.pdf (182kB) pdf
Załącznik Nr 2.pdf (219kB) pdf
Załącznik Nr 4.pdf (126kB) pdf
Załącznik Nr 6.pdf (97kB) pdf
Załącznik Nr 7.pdf (134kB) pdf
Załącznik nr 10.pdf (305kB) pdf
Załącznik nr 16.pdf (209kB) pdf


metryczka


Opublikował: Barbara Piórkowska (17 sierpnia 2022, 11:32:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 80