Uchwała nr XLVI.432.2022RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 10 sierpnia 2022zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2022-2032 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, 583, 1105 i 1079) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLVI.432.2022
RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 10 sierpnia 2022


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2022-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, 583, 1105 i 1079) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634) uchwala się, co następuje:


       § 1. W uchwale Nr XXXVIII.360.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2022-2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2025 r. zmienionej Uchwałą Nr XXXIX.373.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 19 stycznia 2022 r., Uchwałą nr XL.381.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska  z dnia 2 marca 2022 r, Uchwałą Nr XLI.395.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 31 marca 2022 r., Uchwałą nr XLIII.404.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 kwietnia 2022 r., Uchwałą Nr XLIV.406.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 13 maja 2022 r., Uchwałą Nr XLV.426.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 czerwca 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
      § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
      § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
    
Uzasadnienie:
Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej spowodowana jest korektą następującego przedsięwzięcia:
- „Kujawsko - Pomorska Teleopieka” Łączne nakłady finansowe – 22 730,60 zł, w tym:            w 2021 – 10 711,37 zł, w 2022 r. – 8 498,67 zł,  w 2023 r. – 3 520,56 zł.
 
Wprowadza się, również aktualizację Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska w związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków w latach objętych prognozą.

Załącznik Nr 1.pdf (3162kB) pdf
Załącznik nr 2.pdf (155kB) pdf
WPF opisowo.pdf (437kB) pdf

metryczka


Opublikował: Barbara Piórkowska (17 sierpnia 2022, 11:25:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 56