Uchwała nr XLVI.430.2022RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 10 sierpnia 2022zmieniająca uchwałę nr XXXVIII.351.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych oraz dla niektórych nauczycieli, zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa ChełmińskaNa podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) oraz art. 42, ust. 7 pkt. 3 lit. b i c, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r., poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935 i 1116), po uzyskaniu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska, uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLVI.430.2022
RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 10 sierpnia 2022


zmieniająca uchwałę nr XXXVIII.351.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych oraz dla niektórych nauczycieli, zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) oraz art. 42, ust. 7 pkt. 3 lit. b i c, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r., poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935 i 1116), po uzyskaniu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska, uchwala się, co następuje:


       § 1. W uchwale nr XXXVIII.351.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych oraz dla niektórych nauczycieli, zatrudnionych w  placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 7072) zmienia się załącznik nr 2 do uchwały, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
 
      § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska. 
 
     § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
      § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r.
       
 
Uzasadnienie
Zmiana Załącznika do uchwały nr XXXVIII.351.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych oraz dla niektórych nauczycieli, zatrudnionych w  placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska wynika z konieczności wyznaczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga specjalnego. W pozostałym zakresie wymiar godzin nie uległ zmianie.
Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska realizując obowiązek wynikający z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, wystąpił o zaopiniowanie projektu przedmiotowej uchwały do następujących związków zawodowych: Wolnego Związku Zawodowego Forum – Oświata Bydgoszcz, Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”  Region Bydgoski, Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział ZNP w Dąbrowie Chełmińskiej.
 
Zastrzeżenia do projektu uchwały:
 
Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział ZNP w Dąbrowie Chełmińskiej nie wniósł uwag do projekty uchwały.
Wolny Związek Zawodowy „Forum – Oświata” Bydgoszcz wniósł zastrzeżenia do przesłanego projektu uchwały, w którym postulował o zmniejszenie pensum dla pedagoga, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego oraz pedagoga specjalnego do 20 godzin, zamiast zaproponowanych 22 godzin. Ponadto wniósł o ustalenie czasu trwania godziny zajęć szkolnych dla wszystkich nauczycieli specjalistów, nie tylko dla doradcy zawodowego, w wymiarze 45 minut oraz o ustalenie pensum nauczyciela przedszkola pracującego z grupą dzieci obejmującą dzieci 6-letnie i młodsze, jeśli w grupie faktycznie znajdują się dzieci 6-letnie, na poziomie 22 godzin w tygodniu, analogicznie do pensum nauczyciela przedszkola, który realizuje podstawę rocznego przygotowania przedszkolnego z dziećmi 6 i 5 –letnimi.
 Niezależny Samorządny Związek Zawodowego „Solidarność”  Region Bydgoski  wniósł zastrzeżenia do przesłanego projektu uchwały, w którym postulował o zmniejszenie pensum dla pedagoga, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego oraz pedagoga specjalnego do 20 godzin, zamiast zaproponowanych 22 godzin.
 
Uzasadnienie rozpatrzenia opinii:
Ustosunkowując się do podniesionych zastrzeżeń Wolnego Związku Zawodowego „Forum Oświata” w Bydgoszczy oraz  Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”  Region Bydgoski dotyczących obowiązkowego wymiaru godzin, należy stwierdzić, iż wymiar pensum  dla pedagoga, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego oraz pedagoga specjalnego wynoszący 22 godziny w tygodniu jest wartością sugerowaną przez ustawodawcę. Ustalając tygodniowy wymiar pracy dla ww. nauczycieli wzięto pod uwagę specyfikę działania danych placówek, w których nauczyciele zostają zatrudnieni oraz brak przesłanek uzasadniających odstępstwo od sugerowanej liczby godzin wynoszącej 22 godziny w tygodniu jak również liczby godzin w tygodniu ustalonej dla pozostałych grup nauczycieli. Ponadto należy stwierdzić, iż wymiar pensum dla ww. nauczycieli (z wyjątkiem nowej specjalności pedagoga specjalnego) pozostaje bez zmian w stosunku do wartości określonych w zmienianym załączniku do uchwały.
Zrównanie pensum nauczyciela pracującego z grupą obejmującą dzieci 6-letnie i młodsze, jeśli w grupie znajdują się rzeczywiście dzieci 6-letnie z pensum nauczyciela realizującego podstawę rocznego przygotowania przedszkolnego z dziećmi 5 i 6 – letnimi byłoby krzywdzące dla drugiej grupy nauczycieli, którzy muszą włożyć dodatkowy nakład pracy przed przystąpieniem do zajęć, aby realizować założenia podstawy programowej. 
Pozostawienie czasu trwania zajęć w sposób określony w niniejszej uchwale jest uzasadniony ze względu na specyfikę pracy nauczycieli danych specjalizacji.

załącznik do pobrania zal 430.pdf (120kB) pdf
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 4170 z dnia 2022-08-19

metryczka


Opublikował: Barbara Piórkowska (17 sierpnia 2022, 11:18:27)

Ostatnia zmiana: Barbara Piórkowska (22 sierpnia 2022, 14:27:30)
Zmieniono: publikacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 47