Uchwała nr XLVI.429.2022RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 10 sierpnia 2022w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej Gminnej Przychodni w Dąbrowie Chełmińskiej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) oraz art. 48 ust. 5 i 6 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633, 655, 974 i 1079), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLVI.429.2022
RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 10 sierpnia 2022


w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej Gminnej Przychodni w Dąbrowie Chełmińskiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) oraz art. 48 ust. 5 i 6 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633, 655, 974 i 1079), uchwala się, co następuje:


     § 1. W składzie Rady Społecznej Gminnej Przychodni w Dąbrowie Chełmińskiej, dokonuje się następującej zmiany:
1) odwołuje się Zbigniewa Bartela - Przewodniczącego Rady Społecznej Gminnej Przychodni w Dąbrowie Chełmińskiej (osobę wyznaczoną przez Wójta Gminy);
2)powołuje się  Dorotę Kraskę-Wadych - Przewodniczącą Rady Społecznej Gminnej Przychodni w Dąbrowie Chełmińskiej (osobę wyznaczoną przez Wójta Gminy).
 
      § 2. W związku ze zmianą, o której mowa w § 1, w uchwale nr XVII.181.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Gminnej Przychodni w Dąbrowie Chełmińskiej § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) Dorota Kraska-Wadych - Przewodnicząca (osoba wyznaczona przez Wójta Gminy);”.
 
      § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.
   
      § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
         
Uzasadnienie
W związku ze złożoną rezygnacją z członkostwa oraz funkcji przewodniczącego Rady Społecznej Gminnej Przychodni w Dąbrowie Chełmińskiej, zachodzi konieczność powołania nowej osoby do pełnienia funkcji przewodniczącego w/w organu.
Zgodnie z zapisami art. 48 ust. 6 pkt 2 tiret 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w skład rady społecznej podmiotu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, wchodzi jako przewodniczący wójt gminy lub osoba przez niego wyznaczona.
Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska, korzystając w powyższej delegacji ustawowej, wyznaczył nowego przewodniczącego Rady Społecznej.
W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały uważa się za zasadne.

metryczka


Opublikował: Barbara Piórkowska (17 sierpnia 2022, 11:13:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 49