Uchwała nr XLVI.428.2022RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 10 sierpnia 2022w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dąbrowa Chełmińska w roku szkolnym 2022/2023 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005 i 1079), w związku z art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 poz. 762 655, 1079 i 1116), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLVI.428.2022
RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 10 sierpnia 2022


w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dąbrowa Chełmińska w roku szkolnym 2022/2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005 i 1079), w związku z art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 poz. 762 655, 1079 i 1116), uchwala się, co następuje:


      § 1. Określa się średnią cenę jednostki paliwa w Gminie Dąbrowa Chełmińska w roku szkolnym 2022/2023 według cen obowiązujących na stacjach paliw działających na terenie  gminy Dąbrowa Chełmińska:
1)  LPG  - 3,47 zł/l,
2)  Benzyna bezołowiowa - 7,74 zł/l,
3)  Olej napędowy  - 7,73 zł/l.
 
      § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
      § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 
 
UZASADNIENIE
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, gmina zobowiązana jest do zwrotu kosztów dowożenia dzieci, w przypadkach określonych w ustawie. W tym celu, zgodnie z dyspozycją art. 39a ust. 3 przedmiotowej ustawy, rada gminy w drodze uchwały określa na rok szkolny średnią cenę jednostki paliwa w gminie, uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie. Wysokość jednostki paliwa została ustalona na podstawie informacji o cenach jednostkowych poszczególnych rodzajów paliw, otrzymanych od stacji paliw działających na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska. 
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 4169 z dnia 2022-08-19

metryczka


Opublikował: Barbara Piórkowska (17 sierpnia 2022, 11:08:19)

Ostatnia zmiana: Barbara Piórkowska (22 sierpnia 2022, 14:28:36)
Zmieniono: publikacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 37