zamówienie na:

Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska i jednostek organizacyjnych.

zamawiający: Gmina Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 271.17.2020
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 11 grudnia 2020  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta : Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy, ul. Kołłątaja 8, 85-080 Bydgoszcz. Cena wybranej oferty: 224 640,00 zł. Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych bieżących i pomocniczych – 0,05. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym – 1,50 % . Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrana oferta spełniła wymagania Zamawiającego i uzyskała maksymalną liczbę punktów sumując punktację w kryterium oceny ofert – Cena, kryterium oceny ofert – Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych bieżących i pomocniczych oraz w kryterium oceny ofert Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym.  
Pliki do pobrania: 
SIWZ (202kB) word
Załącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY (144kB) word
Załącznik nr 2 do SIWZ (16kB) word
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT PRZETARGOWYCH (142kB) pdf
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (145kB) pdf
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (219kB) pdf

Ogłoszenie nr 760918-N-2020 z dnia 02.12.2020 r.


Gmina Dąbrowa Chełmińska: Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska i jednostek organizacyjnych, tj. Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej, Zespołu Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej, Zespołu Szkół im. Mariana Rejewskiego w Ostromecku, Zespołu Szkół w Czarżu, Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Chełmińskiej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
Nie 
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
Nie 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
Nie 
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
Nie 
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
Nie 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
Nie 
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dąbrowa Chełmińska, krajowy numer identyfikacyjny 92350642000000, ul. ul. Bydgoska  21 , 86-070  Dąbrowa Chełmińska, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 052 3816-005, e-mail inwestycje@dabrowachelminska.lo.pl, faks 052 3816-290.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.dabrowachelminska.lo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) 
Tak
www.bip.dabrowachelminska.lo.pl 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
Tak
www.bip.dabrowachelminska.lo.pl 
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem 
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie 
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
wersja papierowa składana w Urzędzie Gminy Dąbrowa Chełmińska
Adres:
Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska i jednostek organizacyjnych, tj. Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej, Zespołu Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej, Zespołu Szkół im. Mariana Rejewskiego w Ostromecku, Zespołu Szkół w Czarżu, Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Chełmińskiej
Numer referencyjny: 271.17.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
Nie 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska i jednostek organizacyjnych, tj. Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej, Zespołu Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej, Zespołu Szkół im. Mariana Rejewskiego w Ostromecku, Zespołu Szkół w Czarżu, Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Chełmińskiej Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby jednostek wskutek ewentualnych zmian organizacyjnych. W przypadku powołania nowych jednostek organizacyjnych, ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z zawartą Umową. Rachunki będą otwierane i zamykane przez osoby uprawnione ze strony Zamawiającego, w wybranej placówce bankowej. Zmiana placówki bankowej dedykowanej do obsługi Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych wymaga wcześniejszego uzgodnienia z osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego. Umowę na prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska oraz podległych gminnych jednostek organizacyjnych zostaną podpisane pomiędzy bankiem, a Gminą Dąbrowa Chełmińska. Wspólny Słownik Zamówień Publicznych (CPV): 66.11.00.00-4 Usługi bankowe 66.11.20.00-8 Usługi depozytowe 66.11.30.00-5 Usługi udzielania kredytu 2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 1) otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych, w tym: a) rachunku bieżącego budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska w złotych polskich, w którym Zamawiający będzie uprawniony do zaciągania odnawialnego kredytu (kredytu w rachunku bieżącym) przeznaczonego na finansowanie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do wysokości określonej w projekcie uchwały budżetowej na dany rok budżetowy w kwocie nieprzekraczającej 1,5 mln PLN, b) rachunków bieżących w złotych polskich (dochodów i wydatków) jednostek organizacyjnych, c) rachunków pomocniczych oprocentowanych i nieoprocentowanych w złotych polskich, w tym rachunków przeznaczonych do obsługi projektów realizowanych przy współudziale środków z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych, d) rachunku sum depozytowych w złotych polskich do obsługi kaucji i wadiów, e) możliwość otwierania rachunków walutowych lub możliwość przeprowadzenia rozliczeń w walutach wymienialnych; 2) oprocentowanie środków pieniężnych: a) zgromadzonych na rachunkach bieżących/pomocniczych będzie równe iloczynowi stopy WIBID 1M (obowiązującą na pierwszy dzień miesiąca, w przypadku, gdy w danym dniu nie ustalono notowań stawki WIBID 1M, obowiązuje WIBID 1M z dnia poprzedzającego, w którym było ostatnie notowanie) i współczynnika zaoferowanego przez Wykonawcę; współczynnik musi być podany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku; odsetki będą dopisywane na koniec każdego miesiąca; 3) udzielenie (w każdym roku obowiązywania Umowy) odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy: a) Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu kredytu w rachunku bieżącym w wysokości określonej w projekcie uchwały budżetowej na dany rok budżetowy w kwocie nieprzekraczającej 1,5 mln PLN, pod warunkiem pozytywnej oceny zdolności kredytowej przez Wykonawcę, b) kredyt przeznaczony będzie na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska (zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2019 r. poz. 869; z późn. zm.), c) kredyt będzie miał charakter odnawialny w każdym roku i będzie zapisany w projekcie uchwały budżetowej na dany rok budżetowy, który będzie zamieszczony na stronie internetowej www.bip.dabrowachelminska.lo.pl, każdorazowo uruchamiany będzie w dniu podpisania pomiędzy stronami umowy kredytu na dany rok, w wysokości nie wyższej niż 1,5 mln PLN, d) kredyt w rachunku bieżącym zostanie udzielony bez prowizji i opłat, e) oprocentowanie kredytu będzie opierało się o zmienną stopę procentową stawki WIBOR 1M powiększoną o stałą w okresie obowiązywania umowy marżę zaproponowaną przez Wykonawcę, podaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (stawka WIBOR 1M obowiązująca na pierwszy dzień miesiąca, w przypadku, gdy w danym dniu nie ustalono notowań stawki WIBOR 1M, obowiązuje WIBOR 1M z dnia poprzedzającego, w którym było ostatnie notowanie); do naliczania odsetek założono, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni, a rok 365 dni, f) odsetki od wykorzystanego kredytu będą płatne miesięcznie w ostatnim dniu miesiąca, g) kredyt będzie uruchamiany w dowolnej wysokości do kwoty maksymalnego limitu zadłużenia wynikającego z umowy kredytowej, bez wcześniejszej konieczności zawiadamiania o zamiarze jego uruchomienia. Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji od niewykorzystanego kredytu, tj. od postawionej do dyspozycji i niewykorzystanej kwoty kredytu, h) każdy wpływ na rachunek bieżący budżetu Zamawiającego będzie jednocześnie spłatą całości lub części wykorzystanego kredytu odnawialnego, i) Zamawiający złoży w umowie o kredyt w rachunku bieżącym budżetu oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2018r. poz. 2187; z późn. zm.), j) Zamawiający wyraża zgodę na zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową z kontrasygnatą Skarbnika Gminy; 4) zapewnienie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych: Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia, w okresie trwania umowy, zmian dotyczących połączenia systemu bankowego w przypadku zmiany u Zamawiającego systemu finansowo-księgowego, umożliwiających bezpośrednie przekazywanie informacji (m.in. import, eksport danych, identyfikację kontrahenta, rodzaj płatności, automatyczne wczytywanie przelewów z systemu finansowo-księgowego do systemu bankowego oraz z systemu bankowego do systemu finansowo-księgowego). Powyższe zmiany Wykonawca zobowiązany będzie uwzględnić w ramach prowadzonej obsługi bankowej, bez nakładania na Zamawiającego dodatkowych opłat i prowizji. System bankowości elektronicznej musi umożliwiać: a) uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach bieżących i rachunkach pomocniczych zarówno Zamawiającego, jak i jego jednostek organizacyjnych, b) dostęp dla upoważnionych pracowników Zamawiającego do podglądu bieżących sald na rachunkach bankowych Gminy i jego jednostek organizacyjnych, c) przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich w/w rachunkach wg różnych kryteriów wyszukiwania, co najmniej: rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, daty, okresu, kwoty, po dowolnym fragmencie nazwy kontrahenta, tytułu płatności, fragmencie numeru rachunku i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriach, przy czym w okresie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest zapewnić możliwość bezpłatnego przeszukiwania zbiorów danych z całego okresu objętego obsługą bankową (5 lat) oraz prowadzić w tym okresie archiwum, d) składanie poleceń przelewu w ramach dostępnych środków i przyznanego kredytu w rachunku bieżącym, w tym również poleceń przelewu z odroczoną datą płatności, stałych zleceń, poleceń przelewu zagranicznego, e) import przelewów przygotowanych w systemie finansowo-księgowym Zamawiającego do systemu bankowego, wg formatu wynikającego z systemu finansowo-księgowego, baz danych z adresami kontrahentów z uwzględnieniem znaków diakrytycznych, f) informowanie o wszystkich istotnych sprawach związanych z systemem bankowości elektronicznej (np. awarie, aktualizacje, przelewy odrzucone przez Bank), g) zakładanie lokat terminowych będzie odbywać się w sposób automatyczny w systemie; lokata założona zostaje od razu po założeniu i jest widoczna w systemie, h) blokowanie dostępu do systemu nastąpi po 4 nieudanych próbach podania hasła. Ponadto w ramach usługi bankowości elektronicznej Wykonawca zapewni: - przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi systemu bankowości elektronicznej w zależności od potrzeb Zamawiającego; - kompatybilność systemu bankowości elektronicznej z systemem finansowo-księgowym Urzędu Gminy i jego jednostek organizacyjnych, która pozwoli na: a) wymianę danych w formacie zapewniającym pełną integrację systemu bankowości elektronicznej z systemem finansowo -księgowego Zamawiającego, b) eksport poleceń przelewów przygotowanych w systemie finansowo-księgowym Zamawiającego do systemu bankowości elektronicznej, c) generowanie (wydruk) wyciągów bankowych nie wymagających stempla bankowego, d) generowanie (wydruk) historii do rachunku bankowego za okres co najmniej 1 roku, - instalację i uruchomienie stanowisk bankowości elektronicznej oraz poprawne działanie oprogramowania bankowości elektronicznej na stanowiskach komputerowych wskazanych przez Zamawiającego, - konserwację w okresie trwania umowy urządzeń niezbędnych do pracy tego systemu takich, jak np. tokeny, karty do podpisu elektronicznego, czytniki kart i inne wyposażenie komputerowe, - alternatywne realizowanie przelewów elektronicznych przygotowanych przez systemy informatyczne Zamawiającego i jego jednostki organizacyjne w razie awarii sieci komputerowej wykluczającej możliwość standardowego wykorzystania kanału elektronicznego wykorzystywanego przez system bankowości elektronicznej (np. możliwość przygotowania nośnika danych i jego fizyczne dostarczenie do dowolnej placówki bankowej Wykonawcy); 5) realizację poleceń przelewu krajowych i zagranicznych z rachunków Zamawiającego i jednostek organizacyjnych (składanych elektronicznie i papierowo): a) zarejestrowane w systemie bankowym do godz. 14:00 zostaną zrealizowane w tym samym dniu roboczym, a zarejestrowane po godzinie 14:00 najpóźniej w następnym dniu roboczym I sesją ELIXIR, b) polecenia przelewu składane pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Zamawiającego będą realizowane w czasie rzeczywistym; 6) zapewnienie usługi płatności masowych: a) identyfikacja płatności przychodzących i wychodzących będzie odbywała się w oparciu o unikalny identyfikator, jaki umieszczony zostanie w indywidualnym numerze rachunku bankowego (min. 6 cyfr), b) księgowanie wpłat na rachunki wirtualne będzie odbywało się na wskazanych przez Zamawiającego rachunkach 7) zapewnienie obsługi gotówkowej w zakresie wpłat i wypłat, w tym: a) Wykonawca zapewni obsługę Zamawiającego, jego jednostek organizacyjnych i kontrahentów w minimum 1 własnej placówce bankowej na terenie Dąbrowy Chełmińskiej; Zamawiający wymaga, aby bankowa obsługa budżetu prowadzona była, przez cały okres obowiązywania umowy, w miejscowości siedziby Zamawiającego, co wiąże się z koniecznością posiadania w miejscowości siedziby Zamawiającego oddziału banku; b) dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych przez osoby upoważnione, działające w imieniu posiadaczy rachunków – bez opłat i prowizji; c) możliwość wypłaty gotówki wg nominałów określonych każdorazowo przez Zamawiającego – bez opłat i prowizji; d) możliwość wymiany gotówki na nominały o mniejszej wartości - banknoty i bilon – bez opłat i prowizji, e) przyjmowanie wpłat gotówkowych od osób trzecich na rachunki Zamawiającego; Zamawiający wymaga by wykonawca nie obciążał płatników prowizjami od wpłat na rzecz Gminy Dąbrowa Chełmińska i jej jednostek organizacyjnych, f) Wykonawca zapewni bieżącą informację za pośrednictwem bankowości elektronicznej na temat pojedynczych wpłat i wypłat zaksięgowanych na rachunku bankowym; 8) generowanie i przekazywanie Zamawiającemu i jego jednostkom organizacyjnym wyciągów bankowych: a) Wykonawca zapewni sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu wyciągów bankowych drogą elektroniczną w formacie PDF oraz w formie papierowej, b) wyciągi bankowe będą zawierały wszystkie informacje o płatnościach, jakie zostały umieszczone przez kontrahentów w opisie płatności, c) wyciągi powinny być numerowane, dodatkowo każdy wyciąg musi zawierać co najmniej następujące informacje: pełną nazwę rachunku, nazwę posiadacza rachunku, informację o przeprowadzonych wpłatach, numer rachunku beneficjenta, zleceniodawcy i jego pełną nazwę, tytuł płatności, datę wpłaty, kurs przeliczenia waluty obcej, jaki był zastosowany w przypadku operacji zagranicznych, informacje na temat otrzymanego kredytu, założonych lokat, kwotach i okresach naliczonych odsetek itd., d) Wykonawca zapewni dostarczanie wyciągów bankowych w formie elektronicznej najpóźniej do dnia następnego w systemie bankowości elektronicznej; 9) przygotowywanie na pisemną prośbę Zamawiającego zaświadczeń, opinii, zestawień i raportów w zakresie prowadzonej obsługi bankowej. 3. Termin wykonania zamówienia: Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie: 01 stycznia 2021r. – 31 grudnia 2024r. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w ofercie wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 66110000-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV 66112000-8 66113000-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta: 
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów) 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 31.12.2024

II.9) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku - nie określa się minimalnych standardów; spełnianie warunku zostanie zweryfikowane na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku - nie określa się minimalnych standardów; spełnianie warunku zostanie zweryfikowane na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku - nie określa się minimalnych standardów; spełnianie warunku zostanie zweryfikowane na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie 
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
Zamawiający wymaga jedynie oświadczenia o którym mowa w pkt. III.3. 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający wymaga jedynie oświadczenia o którym mowa w pkt. III.3.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
Zamawiający wymaga jedynie oświadczenia o którym mowa w pkt. III.3. 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 
Formularz ofertowy - karta przewodnia oferty, Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – należy złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp. 
SEKCJA IV: PROCEDURA 
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 
Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: 
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) 
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: 
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
 
Kryteria Znaczenie 
Cena obsługi bankowej budżetu 60,00 
Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych bieżących i pomocniczych20,00 
Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym20,00 
 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe: 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający informuje, że zmiany w treści zawartej umowy mogą nastąpić w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 11.12.2020, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

metryczka


Odpowiada za treść: Karolina Mikulska
Opublikował: Karolina Mikulska (2 grudnia 2020, 14:51:28)

Ostatnia zmiana: Karolina Mikulska (29 grudnia 2020, 15:00:45)
Zmieniono: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 138